OPŽP 2021 – 2027

OPŽP, tedy Operační program Životní prostředí, s celkovou alokací 61 miliard Kč z fondů EU

Jaké oblasti bude OPŽP podporovat?

 • Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů – 12,2 mld. Kč
  Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
  ○ Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
  ○ Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
  ○ Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
  ○ Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
 •  Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2021, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici – 7,0 mld. Kč
  Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů
  Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
 • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nic s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – 10,2 mld. Kč
  Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně
         ◦ Vytváření a obnova tůní (mokřadů)

         ◦ Malé vodní nádrže (MVN)
         ◦ Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
         ◦ Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků
  ○ Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
         ◦ Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)
         ◦ Zavádění půdoochranných technologií
  ○ Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability
  ○ Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
  ○ Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
  ○ Realizace protipovodňových opatření
  ○ Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
  ○ Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)
  ○ Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitněná a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů
  ○ Podpora povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi
  ○ Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu
  ○ Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů
  ○ Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center

 • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld. korun
  Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizaci
  ○ Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
  ○ Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

  Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů
       ◦ Intenzifikace úpraven pitné vody
  ○ Intenzifikace úpraven pitné vody

 • Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 7,1 mld. Kč

  ○ Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
  ○ RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu
  ○ Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
  ○ Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)
  ○ Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů
  ○ Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
  ○ Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
  ○ Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů
  ○ Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
  ○ Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

 • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištěné – 10,6 mld. Kč
  Obnova a péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
       ◦ Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů 
       ◦ Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů
  ○ P
  éče o chráněná území (přírodní dědictví)
  ○ Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
       ◦ zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti
       ◦ zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti
  ○ Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
  ○ Opatření 1.6.5 modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES
  ○ Opatření 1.6.6 monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)
  ○ Osvětové a informační aktivity a návštěvnická infrastruktura sloužící k zvýšení povědomí o problémech biologické rozmanitosti, problémech konkrétních chráněných území a usměrnění jejich návštěvníků
  ○ Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
  ○ Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší
   Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci
  ○ Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
  ○ Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

  * Výše jednotlivých alokací jsou pouze orientační, částky platí pro kurz 26 Kč za 1 euro.

  Jak dlouho bude program fungovat , komu je podpora určena a jaké jsou další podporované operační programy?

  Obecné informace o programovém období 2021 – 2027 jsme pro Vás zpracovali v článku „Programové období 2021 – 2027“.

Další novinky