Plánované vyhlášení výzev – OPŽP

OPŽP, tedy Operační program Životní prostředí, s celkovou alokací 61 miliard Kč z fondů EU plánuje vyhlášení výzev:

 

1.1   Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
  » energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách)

  Plánované vyhlášení výzvy: 07/2022 
 • Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
  » 
  výstavba nových veřejných budov

  Plánované vyhlášení výzvy: 07/2022

1.2   Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

 • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
  » využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné infrastruktuře

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022 
 • Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic
  » 
  výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 02/2022

1.3   Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

 • Opatření 1.3.6 a 1.3.7
  » realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání se srážkovými vodami

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 09/2022
 • Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů
  » Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2022
 • Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu
  » vrtné hydrogeologické průzkumy, analýzy; bilance zásob podzemní vody
  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
 • Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů
  » stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd.

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2022 
 • Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu
  Plánované datum vyhlášení výzvy: 09/2022 
 • Prevence a řízení antropogenních rizik
  Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2022

1.4   Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 • Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizace
  » výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV) a výstavba/dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci 

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
 • Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů
  » výstavby/dostavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
 • Opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
  » výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci  
  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
 • Opatření 1.4.4, 1.4.5
  » výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody 

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022 
 • Opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
  » výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci
  Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2022 
 • Opatření 1.4.4, 1.4.5
  » v
  ýstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 11/2022

1.5   Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

 • Opatření 1.5.1 – 1.5.4
  » kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 10/2022
 • Opatření 1.5.5, 1.5.7, 1.5.8
  » sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití odpadů

  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
 • Opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11
  » třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady 
  Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022

  1.6  Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

  • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
   » s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit

   Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
  • Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizace systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší / Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci
   » s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit

   Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022
  • Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek
   Plánované datum vyhlášení výzvy: 07/2022

   Máte zájem o dotaci ale nevíte, jak na to?

    

   Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Váš dále monitorovat situaci a informujeme Vás, jakmile bude vodný dotační titul vyhlášen.

    

   Jak to celé probíhá?

   Odborný konzultant pro dotační poradenství

   Ing. Markéta Kunrtová

   ✉  kunrtova@osigeno.cz
   ☏  +420 607 033 347
   Volejte prosím v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin.

   Další novinky