Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro podprogram:

Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov

 

Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím
1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.

Program se nevztahuje na podporu rozšíření kapacit dočasného nouzového přístřeší ve smyslu usnesení vlády č. 207.

 • Obce a jimi zřizované organizace,
 • kraje a jimi zřizované organizace,
 • hlavní město Praha,
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. dubna 2022 a končí dnem 31. května 2022.


Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. května 2022, do 12:00 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas podání / doručení žádosti do datové schránky MMR.

 • Vyhlášení výzvy: 14. dubna 2022
 • Zahájení příjmu žádostí: 20. dubna 2022
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. května 2022, 12:00 hod.

MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení příjmu žádostí, zejména v souvislosti s vyčerpáním alokace. Výzva bude ukončena v případě, kdy požadovaný objem dotací v rámci podaných žádostí dosáhne 1 350 000 000 Kč (1,5 násobek alokace výzvy), nejdříve však 20. května 2022, ve 12:00 hod.

 • Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. září 2022
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. listopadu 2022

Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na:

 • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech (dále jen „byt“). Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob;
 • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.
  Minimální kritéria, která musí splnit byt a ubytovací jednotka (např. ubytovna):
  Byt, ubytovací jednotka
 • Jako stavba splňuje parametry účinného stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, jakož i jiných právních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Uznatelné výdaje:

 • Výdaje, které vznikly nejdříve 24. února 2022 (datum zdanitelného plnění) do data ukončení Realizace akce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a souvisí výhradně s realizací akce.
 • Výdaje na projektovou dokumentaci stavby jsou uznatelné od 1.1.2022 (datum zdanitelného plnění).
 • Výdaje na rekonstrukci/vybudování společných zařízení (stravovací, hygienická).
 • Výdaje na zabezpečovací systém.
 • Výdaje na revize prováděné v realizační fázi akce.
 • Výdaje na výměnu/pořízení zdroje tepla včetně otopné soustavy, výdaje spojené s energetickými úsporami objektu, resp. opravou střechy a výdaje na projektovou dokumentaci stavby jsou uznatelné v poměru užitné podlahové plochy určené pro ubytování cílové skupiny.
 • Technický dozor investora.
 • Pořízení vybavení, nábytku v bytě nebo ubytovacím zařízení, který je předmětem dotace, maximálně však do limitu 20 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů.
 • Daň z přidané hodnoty (dále jen “daň” nebo “DPH”) podle zvláštního právního předpisu může být uznatelným výdajem pouze za předpokladu, že uznatelným výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění uznatelným výdajem pouze z části, je uznatelným výdajem rovněž pouze poměrná část DPH vztahující se k tomuto plnění. DPH nebo její část je uznatelný výdaj pouze za předpokladu, že žadatel nemá nárok na její odpočet, nebo nárok na odpočet části DPH. DPH je uznatelným výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou plátci DPH.
 • Výdaje na přípravu žádosti, administraci žádosti, na zhotovení zadávací dokumentace a na odměny manažerů.
 • Finanční rezerva, pojištění, bankovní záruky.
 • Revize po realizaci akce, zaškolení obsluhy, služební cesty a ubytování zaměstnanců.
 • Posudek autorizovaného technika (inženýra) nebo soudního znalce.
 • Změna stavby spočívající v přístavbě či nástavbě. Výstavba nové stavby. (platí pro PP1)
 • Geodetické práce, archeologický průzkum (platí pro PP2).
 • Nákup, pronájem pozemku (platí pro PP2).
 • Výdaje spojené s technickou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi (platí pro PP2).
 • Další výdaje, které nesouvisí s realizací akce.
 • Výdaje, byť z věcného hlediska uznatelné, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za neuznatelné.

Příjemce dotace po dobu udržitelnosti akce:

 • musí nahlásit ke dni vzniku kapacity pro nouzové ubytování cílové skupiny Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině (KACPU) volné ubytovací kapacity ve stejném počtu, dle kterého byla vypočtena výše dotace, a v případě uvolnění kapacit tyto volné kapacity průběžně KACPU hlásit, přičemž komunikace s KACPU musí být prokazatelná,
 • musí zajistit ubytování osobě s udělenou dočasnou ochranou, v případě, že KACPU již prokazatelně nebude po příjemci dotace požadovat nouzové ubytování, v rámci tohoto ubytování může příjemce dotace požadovat po ubytované osobě úhrady spojené s ubytováním, a to v souladu s pravidly veřejné podpory, pokud poskytovatel dotace v návaznosti na vývoj uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině nerozhodne jinak,
 •  může ubytovat i jiné osoby, než kterým byla poskytnuta dočasná ochrana za předpokladu, že osoby s poskytnutou dočasnou ochranou již ztratily tento statut a že KACPU nebude prokazatelně požadovat po příjemci dotace ubytování.
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 04. 2022
Příjem výzev:
do 31.05.2022 do 12 hod.
Výše dotace:
Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce. Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?