NPO 2021-2026

 NPO, tedy Národní plán obnovy, s celkovou alokací 190,6 mld. Kč z fondů EU

Jaké oblasti bude NPO podporovat?

Plán podpory je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty, přičemž průřezovými prioritami jsou zelená a digitální transformace.

 • Digitální transformace – 27 854 mil. Kč
  Digitální služby občanům a firmám
  ○ Digitální systémy veřejné správy
  ○ Digitální velkokapacitní sítě
  ○ Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
  ○ Digitální transformace podniků
  ○ Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
 •  Fyzická infrastruktura a zelená tranzice – 85 182 mil. Kč
  Udržitelná doprava
  Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru
  ○ Přechod na čistší zdroje energie
  ○ Rozvoj čisté mobility
  ○ Renovace budov a ochrana ovzduší

  ○ Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 
  ○ Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
  ○ Revitalizace území se starou stavební zátěží
  ○ Podpora biodiverzity a boj se suchem

 • Vzdělávání a trh práce – 41 006 mil. Kč
  Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 
  ○ Adaptace kapacity a zaměření školních programů
  ○ Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 – 10 895 mil. Kč
  Systémová podpora veřejných investic
  ○ Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky
  ○ Protikorupční reformy
  ○ Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

  Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

 • Výzkum, vývoj a inovace – 13 200 mil. Kč

  ○ Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
  ○ Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

 • Zdraví a odolnost obyvatel – 12 441 mil. Kč

   Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
  ○ Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

 •   DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 14,6% 14,6%
 • FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE 44,7% 44,7%
 • VZDĚLÁNÍ A TRH PRÁCE 21,5% 21,5%
 • INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKATELŮ V REAKCI NA COVID-19 5,7% 5,7%
 • VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 6,9% 6,9%
 • ZDRAVÍ A DODLNOST OBYVATEL 6,5% 6,5%

 

 

            Jaká je vize Národního plánu obnovy?

Česká republika odolná a konkurenceschopná

 

            Vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19
            Akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky
            Zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života
            Posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky
            Udržet zaměstnanost a zlepšit podmínky pro vzdělávání
            Zlepšit efektivitu veřejné správy

Další novinky