NPO 2021-2026

 NPO, tedy Národní plán obnovy, s celkovou alokací 190,6 mld. Kč z fondů EU

Jaké oblasti bude NPO podporovat?

Plán podpory je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty, přičemž průřezovými prioritami jsou zelená a digitální transformace.

 • Digitální transformace – 27 854 mil. Kč
  Digitální služby občanům a firmám
  ○ Digitální systémy veřejné správy
  ○ Digitální velkokapacitní sítě
  ○ Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
  ○ Digitální transformace podniků
  ○ Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
 •  Fyzická infrastruktura a zelená tranzice – 85 182 mil. Kč
  Udržitelná doprava
  Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru
  ○ Přechod na čistší zdroje energie
  ○ Rozvoj čisté mobility
  ○ Renovace budov a ochrana ovzduší

  ○ Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 
  ○ Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
  ○ Revitalizace území se starou stavební zátěží
  ○ Podpora biodiverzity a boj se suchem

 • Vzdělávání a trh práce – 41 006 mil. Kč
  Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 
  ○ Adaptace kapacity a zaměření školních programů
  ○ Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 – 10 895 mil. Kč
  Systémová podpora veřejných investic
  ○ Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky
  ○ Protikorupční reformy
  ○ Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

  Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

 • Výzkum, vývoj a inovace – 13 200 mil. Kč

  ○ Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
  ○ Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

 • Zdraví a odolnost obyvatel – 12 441 mil. Kč

   Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
  ○ Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

 •   DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 14,6% 14,6%
 • FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE 44,7% 44,7%
 • VZDĚLÁNÍ A TRH PRÁCE 21,5% 21,5%
 • INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKATELŮ V REAKCI NA COVID-19 5,7% 5,7%
 • VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 6,9% 6,9%
 • ZDRAVÍ A DODLNOST OBYVATEL 6,5% 6,5%

 

 

            Jaká je vize Národního plánu obnovy?

Česká republika odolná a konkurenceschopná

 

            Vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19
            Akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky
            Zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života
            Posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky
            Udržet zaměstnanost a zlepšit podmínky pro vzdělávání
            Zlepšit efektivitu veřejné správy

Další novinky

11.7. 2023

Novela ZZVZ 2023

Dlouho očekávaná novela ZZVZ 2023 nabude účinnosti 26.07.2023. Jste připraveni na zadávání veřejných zakázek podle nových pravidel?

Zobrazit novinku →