Jaké jsou změny v IROP 2021-2027?

Změny v IROP 2021-2027 v porovnání s obdobím 2014-2020

V novém operačním období je přichystáno hned několik změn. Připravili jsme pro Vás seznam těch nejdůležitějších:

 

  • Všechny výzvy v IROP jsou průběžné – jedná se o nesoutěžní výzvy, projekty se nebodují – tzn. hodnocení probíhá průběžně ihned po ručním podání žádosti o podporu, hodnotí se splnění nastaveného standardu.
  • U integrovaných nástrojů nebudou vyhlašovány integrované podvýzvy – tzn. žadatelé podávají žádosti přímo do výzev ŘO IROP pro integrované projekty po kladném vyjádření MAS/ITI.
  • Registrace uživatele probíhá nově přes Národní identitní autoritu (více vizte kap. 1.2 Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+).
  • Zavedení tří kategorií regionů – maximální míra spolufinancování z EU fondů pro méně rozvinuté regiony je 85 %, pro přechodové regiony – 70 %, pro rozvinutější regiony – 40 %.
  • V některých výzvách budou zavedeny Zjednodušené metody vykazování, půjde o tzv. paušální sazbu ve výši 7 %.
  • Byla zrušena povinnost předkládat eCBA a sledovat příjmy v projektu.
  • Nevyčerpané prostředky se mezi sledovanými obdobími (dříve etapy projektu, více vizte kap. 4.3 Obecných pravidel) přesouvají automaticky, příjemce nemusí o převod žádat prostřednictvím žádosti o změnu.
  • Žádost o přezkum – žadatel může podat žádost o přezkum nejen proti výsledku hodnocení, ale i proti výběru projektů. Lze podat i opakovanou žádost o přezkum
  • Úprava systému oznamování změn v projektu – pouze některé změny v projektu musí být oznámeny prostřednictvím žádosti o změnu, u ostatních změn je dostatečné informování o jejich uskutečnění v monitorovacích zprávách

Potřebujete s dotacemi poradit?

Pomůžeme podpořit Vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

4 + 13 =

Další novinky