Základní školy

Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 25. listopadu 2022 vyhlásil 111. výzvu IROP – Základní školy – SC 4.1 (MRR) následující den 24. listopadu pak byla vyhlášena výzva 112. výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR).

111.   Základní školy II. – SC 4.1 (MRR)
112.  Základní školy II. – SC 4.1 (PR)

 

Dotace budou zaměřeny na vybudování a vybavení odborných učeben, konektivitu škol, školní kluby a zázemí.

 •  školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele nesmí být evidováni na sankčním seznamu / rejstříku EU v kategorii finančních sankcí.

Co se týče územního zaměření, výzvy se věnují těmto regionům:

 • Méně rozvinuté regiony (MRR), tedy obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
 • Přechodové regiony (PR), tedy obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí:
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Mezi přímé výdaje na hlavní část projektu patří:

 •  Stavba
  • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu ZŠ
   • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a nezbytné zázemí těchto učeben, prostor (např. šatny k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory)
   • odborné kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
   • školní družina a její nezbytné zázemí (vnitřní prostory)
   • školní klub a jeho nezbytné zázemí (vnitřní prostory)
   • toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny/kabinety, družina/školní klub
   • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
   • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta); (pozn. v případě, že v budově funguje další škola či školské zařízení, může být bezbariérovost společných části budovy financována i pro potřeby ostatních škol a školských zařízení);
   • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
   • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní družinu, školní klub a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.)
  • nábytek a vybavení;
  • elektronika, hardware a software vybavení
 • Vnitřní konektivita

Zajištění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu v souladu se Standardem konektivity škol.

 • Nákup stavby
 • Daň z přidané hodnoty

 

Přímé výdaje na doprovodnou část projetu jsou:

 • Budování a modernizace zázemí školy (stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, nákup vybavení, nákup stavby) v limitu 30 % celkových způsobilých výdajů
  • školní poradenská pracoviště a prostory pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety, sborovna, šatny, dílna pro školníka/školnici, ředitelna, kanceláře pro administrativní pracovníky);
  • vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov v doprovodné části projektu
 • Nákup pozemku
 • Daň z přidané hodnoty

Mezi podporované aktivity nepatří:

 • víceletá gymnázia,
 • základní umělecké školy,
 • třídy a školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Tyto aktivity budou podporovány v dalších výzvách IROP, konkrétně v aktivitách: „Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře“, „Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení“, „Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče“.

Mezi podporované aktivity rovněž nepatří školní jídelny (vývařovny/výdejny).

111. Základní školy II. – SC 4.1 (MMR)

Datum a čas vyhlášení výzvy: 25.11, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 25.11.2022, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 03.01.2023, 14:00

 

112. Základní školy II. – SC 4.1 (PR)

Datum a čas vyhlášení výzvy: 24.11.2022, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 24.11.2022, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 02.01.2023, 14:00

Zdroj:

Informace o výzvách jsou čerpány z webu Integrovaného regionálního operačního programu https://irop.mmr.cz/ a to konkrétně:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/111vyzvairop – Základní školy II. – SC 4.1 (MMR)

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/112vyzvairop – Základní školy II. – SC 4.1 (PR)

 

Potřebujete s dotacemi poradit? Neváhejte se obrátit na našeho odborného konzultanta, který Vám poradí, jaký dotační program je pro vás ten vhodný a případně zajistí celý dotační proces. Kontaktní formulář najdete níže.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
24. 11. 2022
Příjem výzev:
MMR - do 2.1.2023, PR - do 3.1.2023
Výše dotace:
Minimální výše: 3 mil. Kč, maximální výše: 50 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?