Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Ministerstvo zemědělství ČR (MZE)vyhlásí začátkem roku 2022 výzvu

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 

Která je určena na údržbu a obnovu stávajících památných a kulturních staveb a venkovských prvků, například na opravu kapliček, zvoniček, křížových cest, božích muk, soch a sousoší, hřbitovů a hřbitovních zdí.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Objekt musí být v obci do 2.000 obyvatel, případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel.

Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

Žádosti se podávají od 01.02.2022 od 08:00 hod.

Způsobilí žadatelé:

A) v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

 

B) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí

Příjemcem dotace je obec (mateřská obec), kam místní část spadá. Žadatel předkládá s žádostí o dotaci čestné prohlášení o tom, že počet obyvatel v dané místní části nepřesahuje 500.

Oprava nebo rekonstrukce následujících objektů:

 • Kaple (kaplička)
 • Křížová cesta
 • Zvonička
 • Boží muka
 • Smírčí a jiné kříže
 • Exteriérové sochy a sousoší
 • Hřbitovy a hřbitovní zdi

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, maximálně však ve výši 40.000 Kč.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 02. 2021
Příjem výzev:
do 18.02.2022
Výše dotace:
Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.
Dotační orgán:
MZE

Máte zájem o dotaci?