Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obce. Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však 30 000 Kč.

Způsobilí žadatelé:

A) v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,

 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • obecně prospěšné společnosti,

 • vlastník objektu,

 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,

 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

B) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru1,

 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • obecně prospěšné společnosti,

 • vlastník objektu,

 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,

 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

Příjemcem dotace je obec (mateřská obec), kam místní část spadá. Žadatel předkládá s žádostí o dotaci čestné prohlášení o tom, že počet obyvatel v dané místní části nepřesahuje 500.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
19. 02. 2021
Příjem výzev:
od 01.02.2021
Výše dotace:
Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.
Dotační orgán:
MZE

Máte zájem o dotaci?