Obnova sakrálních staveb

Ministerstvo zemědělství ČR plánuje vyhlášení výzvy:

Obnova sakrálních staveb

 

Dotace je určena na údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Obec do 2 000 obyvatel

 • obec
 • spolky (sdružení) a nadace
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obecně prospěšné společnosti
 • vlastník objektu
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí


Obec od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel
 • spolky (sdružení) a nadace
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obecně prospěšné společnosti
 • vlastník objektu
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí

Dotace jsou určeny na údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu:

 • kaple (kaplička),
 • křížová cesta,
 • zvonička,
 • boží muka,
 • smírčí a jiné kříže,
 • exteriérové sochy a sousoší,
 • hřbitovy a hřbitovní zdi.

 

Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu .

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Žadatel může předložit jednu žádost s povinnými přílohami na více objektů/předmětů dotace stejného typu (např. 2 kapličky,  3 kříže apod.)

 • zpracování projektové dokumentace, stavebně-technická stanoviska a studie, příprava žádosti/projektu, realizace výběrového řízení, realizace veřejných zakázek,
 • správní poplatky, právní poradenství a notářské služby, daňové požadavky, pokuty, penále, poplatky za zřízení/vedení bankovního účtu, nákup pozemků, budov a spoluvlastnických podílů,
 • výkon stavebního dozoru,
 • režijní výdaje,
 • úhrada nájmů za nemovitosti, energií a telekomunikačních služeb,
 • přesun a uložení jakéhokoliv materiálu na skládku mimo staveniště, vyjma nákladů na staveništní přesun a využití hydraulické zvedací plošiny, kontejneru, lešení a stavebního výtahu,
 • likvidace jakéhokoliv materiálu, skládkovné,
 • zateplení budov,
 • poplatek za zábor veřejného prostoru,
 • pronájem nebo nákup dopravního zařízení a značení,
 • studie a zprávy (restaurátorská, mykologická, statistická, revizní a jiné),
 • výdaje na publicitu a odměny manažerů,
 • oprava a údržba zařízení distribučních soustav (energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení), včetně sloupů těchto vedení,
 • nové rozvody voda/plyn/elektro/datové sítě,
 • výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba doplňkového mobiliáře (např. koše, lavičky, odpočívadla, naučné a informační tabule, reklamní zařízení a poutače),
 • výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba veřejného osvětlení, dle dokumentace skutečného provedení stavby,
 • fotodokumentace,
 • zřízení/zařízení staveniště nebo mimostaveništní náklady (dále nespecifikováno),
 • vedlejší, ostatní rozpočtové náklady,
 • geodetické práce,
 • výdaje na reprezentaci,
 • výdaje na hroby a hrobky,
 • výdaje na fary,
 • výdaje na kostely,
 • nově vybudované rozptylové loučky a kolumbária v rámci hřbitova,
 • osvětlení hřbitova,
 • budování sociálních zařízení,
 • nově vybudované bezbariérové přístupy,
 • jakékoliv bysty,
 • pomníky obětem války,
 • pořízení takových částí předmětu dotace, které byly úplně zničené nebo odcizené (např. svatozář, lucerny, obrazy, sochy, kříže, zvony, výplně otvorů, oplocení), nejedná-li se o věrnou repliku části předmětu dotace dle původního stavu doloženého v dokumentaci, a to v celkové hodnotě takto zhotovených replik do 40 000 Kč u jednoho předmětu dotace,
 • oprava/obnova torza stavby/zbořeniště,
 • výdaje na přesun předmětu dotace na jiné místo,
 • výdaje na vybudování nového základu na jiném místě,
 • výdaje na vnitřní vybavení předmětu dotace – inventář,
 •  nové obrazy, sochy,
 • nové zvony, hodiny a jejich elektropohony,
 • opravy zvonů, hodin a jejich elektropohonů, vyjma oprav prováděných současně s pracemi stavebního charakteru na sakrální stavbě. Způsobilé výdaje na stavební práce musí tvořit více jak 50 % celkových způsobilých výdajů,
 • terénní úpravy okolí předmětu dotace ve vzdálenosti nad 3 m od předmětu dotace,
 • terénní úpravy okolí předmětu dotace ve vzdálenosti do 3 m od předmětu dotace, u kterých nelze jejich historickou existenci prokázat,
 • nákup a výsadba nové zeleně, vyjma travního osiva do 3 metrů od předmětu dotace,
 • výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba účelových komunikací a chodníků (vyjma údržby/obnovy páteřní komunikace na hřbitově).
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 02. 2023
Příjem výzev:
do 22.02.2023
Výše dotace:
Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.
Dotační orgán:
MZE

Máte zájem o dotaci?