Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic vyhlásil výzvu:

Nájemní bydlení,

 

která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět
k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Právnická osoba, která má své sídlo na území:

 •  některého z členských států EU;
 •  státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru; nebo
 • Švýcarské konfederace.

Předmětem podpory je vznik nájemních bytů, které mohou vzniknout výstavbou. Výstavbou se přitom rozumí:

 •  novostavba nájemního bytu v bytovém domě;
 •  stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
 •  nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
 •  stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
 • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
 • stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

Podpora je poskytována formou dotace, zvýhodněného úvěru nebo kombinací dotace a zvýhodněného úvěru, přičemž:

 •  Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
 •  Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.
 • Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %.

Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku, přičemž ho lze poskytnout, pokud je dostatečně zajištěn ve prospěch SFPI alespoň do jeho nesplacené výše a žadatel prokáže schopnost úvěr splácet.
Maximální doba splácení úvěru je 30 let.

V rámci výzvy může být 1 projekt podpořen v případě:

 • úvěru až do výše 111,6 mil. Kč;
 • dotace až do výše do 31 mil. Kč;
 • kombinace dotace až do výše 31 mil. Kč a úvěr až do výše 80,6 mil. Kč.
 • Podporu lze využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.
 • Podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m², podporu lze poskytnout pouze do výše nákladů na výstavbu 80 m² podlahové plochy nájemního bytu.
Výše podpory:
25 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
24. 04. 2023
Příjem výzev:
do 15.05.2023
Výše dotace:
samosprávné celky: 500 000 000 Kč, právnické osoby: 300 000 000 Kč
Dotační orgán:
SDPI

Máte zájem o dotaci?