Knihovny

Pro oblast knihoven byly na konci července Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášeny dvě výzvy, a to:

Knihovny – SC 4.4 (MRR) a Knihovny – SC 4.4 (PR)

 

Zkratky MRR a PR zastupují Méně rozvinutý region  přechodový region. Méně rozvinutý region (MRR) zahrnuje obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Přechodový region potom obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

 

Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

 • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
 • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
 • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem
 • Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
  • rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven a depozitářů
  • nová výstavba knihoven a depozitářů
  •  budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny
  • budování inženýrských sítí pro potřeby knihovny
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Pořízení majetku/Pořízení vybavení staveb
  • technické vybavení knihoven (regály, mobiliář – stoly, pulty, vybavení studijních míst a volného výběru, IT technika, další technické vybavení související s činností knihovny)
  • přednáškové sály
  • konzervátorsko-restaurátorské dílny
  • zázemí pro návštěvníky (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zóna určená pro návštěvníky)
  • pořízení zařízení pro digitalizaci knihovního fondu a aplikační SW
  • digitální evidence a zabezpečení (např. RFID) knihovního fondu, tvorba metadat,
  • zařízení pro manipulaci s knihovními fondy, třídičky knihovních fondů
 • Pořízení služeb
  • restaurování knihovních fondů
  • přeprava knihovního fondu
 • Nákup stavby

U celkové alokace se čísla liší podle výše popsaných regionů:

 • alokace MRR

Evropský fond pro regionální rozvoj – 528 696 753 Kč

Státní rozpočet – max. 93 299 427 Kč

 • alokace PR

Evropský fond pro regionální rozvoj – 410 705 694 Kč

Státní rozpočet – max. 176 016 726 Kč

 

Pro MRR i PR je minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt stejná, a to:

 • Základní knihovny se specializovaným knihovním fondem: 1 000 000 a 10 000 000 Kč
 • Ostatní typy knihoven: 5 000 000 a 80 000 000 Kč
 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku
 • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 • Znalecký posudek (v případě nákupu stavby)
 • Projektová dokumentace stavby
 • Rozpočet stavebních prací
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
28. 07. 2022
Příjem výzev:
02.02.2023, 14:00 hod.
Výše dotace:
od 1 mil. do 80 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?