Cisternová automobilová stříkačka

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zveřejnilo výzvu JSH_V1_2023

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

 

Dotace je účelová a vázaná na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) z rámcové dohody MV – GŘ HZS ČR uzavřené na základě centralizovaného zadávání.

Žadatelem v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III a splňuje následující podmínku:

 • jednotka SDH obce není, v plošném pokrytí území kraje požadovaným organizovaným výjezdem, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později anebo
 • jednotka SDH obce není, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s nádrží na vodu o objemu nejméně 8000 l, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později, přičemž je tato CAS vyžadována pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu jednotka SDH obce před požáry nebo jinými mimořádnými událostmi zabezpečuje.
 • Jednotce nevybavené CAS podle čl. 3 písm. a) lze dotaci poskytnout jen na pořízení nové:
  – CAS 20/4000/240 – S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob nebo
  – CAS 30/8500/510 – S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob.
 •  Jednotce nevybavené CAS podle čl. 3 písm. b) lze dotaci poskytnout jen na pořízení nové
  – CAS 30/9000/540 – S3VH, s kabinou osádky se sedadly pro 4 osoby.

Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“)

Více v příloze č.3 https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

 • Prostá kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u České národní banky (např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu).
 • Zdůvodnění nezbytnosti akce
 • Přístupová smlouva k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR
 • Kopie dokladu o první registraci vozidla v ČR nebo některé zemi EU do 31.12. 2006, pouze pokud je tímto vozidlem jednotka vybavena.
 • Dotace je účelová a vázaná na pořízení nové CAS z rámcové dohody MV-GŘ HZS ČR uzavřené na základě centralizovaného zadávání. Uzavření přístupové smlouvy k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR nezakládá nárok na poskytnutí dotace ani jakákoliv jiná práva žadatele o dotaci. Žadatel nesmí zahájit samostatné zadávací řízení na výběr dodavatele pro pořízení CAS – je vázán povinností přistoupit k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR.
 • Požární techniku pořízenou z prostředků dotace nesmí příjemce převést ze svého vlastnictví po dobu nejméně 5 let. Období se počítá od roku následujícího po roce, ve kterém byla požární technika pořízena. V případě poškození vozidla v důsledku mimořádné události nebo nehody, kdy není možné vozidlo již dále provozovat, jej může příjemce převést ze svého vlastnictví jen se souhlasem poskytovatele dotace.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 07. 2022
Příjem výzev:
do 22.08.2022, 23:59 hod.
Výše dotace:
Výše finančních prostředků na vyhlášenou výzvu bude známa v prvním čtvrtletí roku 2023
Dotační orgán:
MV_GŘ HZS ČR

Máte zájem o dotaci?