Rozvoj sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 06.05.2022 výzvu

Rozvoj sociálních služeb

 

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Sociální služby v rozdělení na sociální péči a sociální prevenci jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 •  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
 • Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem;
 • Chráněné bydlení.

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení výzvy:

Sběrné dvory

 

která je zaměřena na výstavbu sběrných dvorů, pořízení kompostérů, instalaci RE-USE center, nebo podporu třídících systémů.

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení výzvy:

Vodohospodářská infrastruktura

 

Podpora je zaměřena na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV.

Operační program Životního prostředí vyhlašuje výzvu:

Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

 

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Operační program Životního prostředí  vyhlašuje výzvu:

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

 

Cílem dotační podpory je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro podprogram:

Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov

 

Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím
1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.

Program se nevztahuje na podporu rozšíření kapacit dočasného nouzového přístřeší ve smyslu usnesení vlády č. 207.

Ministerstvo životního prostředí spouští výzvu 161. s prioritní osobou 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu se specifickým cílem 4.1

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

 

Cílem výzvy je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Ministerstvo životního prostředí spouští výzvu 161. s prioritní osobou 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu se specifickým cílem 4.4

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Cílem výzvy je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu..

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Rekonstrukce veřejného osvětlení

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Revitalizace brownfieldů

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Národní plán obnovy vyhlásil dne 18.03.2022 výzvu

Budování kapacit dětských skupin

 

dle zákona č.247/2014 Sb, o poskytování služby péče a o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,

Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dále bude podporováno rozšiřování kapacit pro nové dětské skupiny, formou komplexnějších investic ať už výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, neboť kapacity pro služby péče o děti do 3 let věku jsou v ČR stále nedostatečné. V souvislosti s budováním nových zařízení bude rovněž snahou nabídnout možnost inovace ve smyslu propojení jeslí s dalšími typy služeb dle potřeb a zájmu jednotlivých příjemců (zejména z řad obcí). Mohlo by se jednat například o propojení s jinými typy služeb péče o děti, se sociálními službami či nejrůznějšími programy a aktivitami v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti, zdravotní péče a podobně. V tomto případě se předpokládá vznik cca 435 nových objektů jeslí. Součástí této podpory budou i výdaje na vybavení kapacit pro zajištění péče o děti v jeslích.

Národní plán obnovy vyhlásil dne 18.03.2022 výzvu

Protipovodňová ochrana

 

která je zaměřena na podporu předprojektových a projektových dokumentací zaměřena na přípravu realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v regionech postihovaných suchem a významných vodních děl, určených zejména na ochranu před povodněmi.