Sociální infrastruktura

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

 

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Národní sportovní agentura vyhlásila nový program č. 162 51

„Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“
2021 – 2025

 

který je určen na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel. Dotaci lze čerpat na jakoukoliv rekonstrukci, modernizaci, nebo výstavbu sportovních zařízení a jejich zázemí, včetně osvětlení, oplocení nebo zavlažování či vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení. Žádat mohou jak obce, tak spolky, které sportoviště vlastní, nebo mají v pronájmu.

Celková alokace programu činí 3,22 mld. Kč a pokryje za období 5 let všechny obce v České republice do 3 000 obyvatel.

Žádost lze podat i na již probíhající akci, přičemž uznatelné výdaje jsou mimo projektové přípravy od data podání žádosti o dotaci. 

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci z podprogramu 298D2230

 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

 

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci  z podprogramu 298D2280

Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

 

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci Ministerstva školství)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 9. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 7. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 6. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 4 – Podpora mobility

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 8. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 6 – Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

Podpora je určena pro budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Tísňová péče se využívá především v péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 10. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 3 – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 11. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. 

Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez dalších úprav, a to za účelem dopravy zas klientem a případně i za účelem převozu klienta. V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D063 Technická infrastruktura, který je součástí programu 117 06 Podpora bydlení.

Výzva je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu MMR.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu 117 06 Podpora bydlení z podprogramu 117D064 Podporované byty  pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt (dále také „DT1“) a dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů (dále také „DT3“).

Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby
v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.