Sběrné dvory

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení 59. výzvy:

Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

 

která je zaměřena na výstavbu sběrných dvorů, pořízení kompostérů, instalaci RE-USE center, nebo podporu třídících systémů.

Národní sportovní agentura plánuje vyhlášení výzvy:

Regionální sportovní infrastruktura

 

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Národní program Životní prostředí dne 11. července 2023 vyhlásil  6. výzvu

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

 

jejímž cílem je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Integrovaný regionální operační program dne 30. května  2023 vyhlásil  61. výzvu

IPRO – Hasiči – SC 5.1 (CLLD),

 

která  podporuje sbor dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V. Výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Rovněž podporuje vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo 7. výzvu

Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu,

 

jejímž cílem je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech.

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 24.4.2023 nový úvěrově-dotační program:

Nájemní bydlení,

 

která  je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány  za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 12.07.2023 výzvu č.31_23_066

Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.

 

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity, případně obnovu vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel. Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 12.07.2023 revizi výzvy č.31_22_044

Pobytové sociální služby

 

která je zaměřena na nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, nebo pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 2. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace:

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 

která je zaměřena na podporu adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 2. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace:

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech
forem znečištění,

 

která je zaměřena na podporu pro zajištění péče o přírodní stanoviště, druhy a na podporu ohrožených druhů také na péči o chráněná území (přírodní dědictví), nebo k omezení a šíření invazních nepůvodních druhů.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 1. výzvu pro podávání žádostí o dotaci programu:

Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

 

Výzva je zaměřena na tvorbu nových a obnovu stávajících tůní, mokřadů, malých nádrží, toků a niv. Z výzvy je možné financovat také založení a obnova veřejné sídelní zeleně.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 3. 2023 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 37. výzvu:

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

 

která je zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.