Rekonstrukce veřejných budov

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlášení výzvy:

Rekonstrukce veřejných budov

 

Dotace na akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Jedná se o:
a. kulturní domy
b. budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov/areál)
c. knihovny
d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu.
e. multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a. až d.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro služby (lékařská a sociální péče, prodejny, poštovní služby atp.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení výzvy:

Výstavba veřejných budov

 

Základním cílem je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus. V rámci projektu není podporována výstavba bytových nebo rodinných domů.

Podporované projekty a aktivity výstavby budov:
• ve vysokém energetickém standardu,
• v pasivním energetickém standardu,
• plusových (nulových) budov.

22Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Navyšování kapacit a rekonstrukce MŠ

 

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivity školy nebo na školní družiny a kluby.

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodohospodářské projekty

 

která cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

 

Cílem této výzvy je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů.

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

 

Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

 

která je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Čistírny odpadních vod a kanalizace

 

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

MZe plánuje vyhlášení programu rozvoje venkova – 8.6.1

Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

Dotace je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Sociální bydlení

 

Dotace je zaměřena na pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 

Hlavním přínosem programu je vytvářet podmínky pro aktivní mobilitu, pěší a cyklisty, a zatraktivnění veřejného prostoru, zejména v případě městské mobility a mobility na kratší vzdálenosti, motivovat veřejnost k přestupu z individuální automobilové dopravy na dopravu cyklistickou a pěší.

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Střední školy

 

Dotace budou zaměřeny na vybudování a vybavení odborných učeben, konektivitu škol, školní kluby a zázemí.