Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci z podprogramu 298D2230

 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

 

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci  z podprogramu 298D2280

Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

 

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci Ministerstva školství)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 9. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 7. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 6. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 4 – Podpora mobility

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 8. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 6 – Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

Podpora je určena pro budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Tísňová péče se využívá především v péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 10. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 3 – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 11. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. 

Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez dalších úprav, a to za účelem dopravy zas klientem a případně i za účelem převozu klienta. V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D063 Technická infrastruktura, který je součástí programu 117 06 Podpora bydlení.

Výzva je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu MMR.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu 117 06 Podpora bydlení z podprogramu 117D064 Podporované byty  pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt (dále také „DT1“) a dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů (dále také „DT3“).

Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby
v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér, který je součástí programu 117 06 Podpora bydlení.

Výzva je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími (nezapočte se
neobydlení podkroví, např. půda, ateliér), které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Výzva nepodporuje:

  • odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu instalací technických zařízení překonávajících schody (např. šikmá schodišťová plošina).
  • Přístup k výtahu umístěnému v jednom vchodě bytového domu s více čísly popisnými realizovaný skrze vedlejší vchod s jiným číslem popisným není považován za bezbariérový.
  • Výzva není zaměřena na rekonstrukci stávajícího výtahu v bytovém domě.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu MMR.

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obce. Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však 30 000 Kč.