Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic vyhlásil výzvu:

Nájemní bydlení,

 

která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět
k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. dubna 2023 výzvu:

Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli

 

jejímž cílem je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. dubna 2023 výzvu:

Podpora obnovy a rozvoje venkova (do 3 000)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu:

Oběhové hospodářství,

 

která se zaměřuje na podporu přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Z výzvy je možné získat podporu např. na pořízení domácích kompostérů, vybudování re-use center či potravinových bank, výstavu a modernizaci sběrných dvorů…

Integrovaný operační program dne 9. března 2023 vyhlásil 65., 64. a 63. výzvu:

Zelená infrastruktura – SC 2.2 (VRR, PR, MRR)

 

Výzvy jsou zaměřeny zejména například na revitalizaci náměstí a ulic – výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny, řešení akumulace srážkové vody s možností využití pro závlahu, dále úprava parku, obnova cestní sítě, výsadba aleje a vytvoření vodní plochy. Projekty mohou obsahovat prvky na podporu biodiverzity – refugia pro doprovodnou floru a faunu – např. ptačí a netopýří budky, loggery, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, úkryt pro plazy a obojživelníky, zimní příbytky pro ježky.

Integrovaný regionální operační program, dne 14. března 2023 vyhlásil 60. výzvu:

Doprava – SC 5.1 (CLLD),

 

která je zaměřena na podporu integrovaných projektů, které se soustřeďují na infrastrukturu určenou pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu na území místních akčních skupin.

Výzva podporuje dvě oblasti, a to infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V bezpečné nemotorové dopravě se například jedná o výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. V infrastruktuře pro cyklistickou dopravu bude možné stavět, modernizovat a rekonstruovat komunikace pro cyklisty určené pro přesun do zaměstnání, škol a za službami nebo v případě, že se nová komunikace pro cyklisty napojí na stávající komunikace pro cyklisty. Rovněž bude možné realizovat doprovodnou cyklistickou infrastrukturu při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Projektové záměry musí být nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné místní akční skupiny.

Ministerstvo pro místní rozvoj, dne 28. února 2023 vyhlásilo 48. výzvu:

Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj),

 

která  je určena na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  pro vzdělávání v předškolních zařízeních a základních školách. V oblasti předškolního vzdělávání dojde k navýšení kapacit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských školách a zařízeních péče o děti typu dětské skupiny. Pro základní školy jsou připravené prostředky na budování a modernizaci odborných učeben, školních družin a školních klubů a nově i na učebny neúplných škol. V rámci doprovodných aktivit se budou moci modernizovat zázemí pro školní poradenská pracoviště, pro pracovníky škol a pro komunitní aktivity.

Projektové záměry musí být nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné místní akční skupiny.

Ministerstvo životního prostředí plánuje dne 1. března 2023 vyhlašuje 37. a 38. výzvu:

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 

která je možná kombinovat s opatřeními:

  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov,
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu,
  • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Ministerstvo životního prostředí ke dni  1. 2. 2023 vyhlásilo 36. výzvu:

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

 

která je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

 

jejíž prioritou je podpora kontroly, údržby a obnovy značených turistických tras v ČR a certifikace dálkových turistických tras v ČR – v rámci projektu by mělo být přeznačeno 1/3 všech značených turistických tras (pěší, lyžařské, jezdecké, terénní cyklotrasy, vozíčkářské trasy).

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

 

Podpora bude navazovat na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, Koncepci rozvoje venkova a Koncepci Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

 

která podporuje aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení a bytové politiky a poradenství, které bude zmírňovat dopady zhoršené socioekonomické situace domácností, a dále
na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).