Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj otevře program:

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

 

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete u správce programu MMR.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program:

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

 

V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o vybudování  nebo rekonstrukci, modernizaci veřejných hřišť, dětských hřišť, víceúčelových a multifunkčních hřišť, workoutových, parkurových, nebo fotbalových hřišť.  Výstupy projektu musí být hrazeny z obecního rozpočtu a musí být veřejně přístupné.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program:

Rekonstrukce veřejných budov

 

pro obce do 10 000 obyvatel. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o kulturní domy, obecní domy, obecní úřady, multifunkční domy, školní budovy, knihovny apod.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program:

Obnova sportovní infrastruktury

 

V rámci podprogramu je možné žádat na obnovu školních hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Školním hřištěm nebo tělocvičnou je pro účely tohoto DT brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možní dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program:

Podpora obnovy místních komunikací

 

V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu místních komunikací a jejích součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek, místní komunikace vedené na mostních objektech, napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikace, případně obnova propustků a ostatních odvodňovacích zařízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo program:

EUROKLÍČ 2022

 

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk Průvodců po místech v ČR osazených eurozámky.

Národní sportovní agentura představila novou dotační výzvu v rámci dotačního investičního programu
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024,  Výzvu 11/2021

Regiony 2021,

kterou reaguje na nedávné zrušení Výzvy Investice nad 10 milionů.

Výzva je zacílena především na organizovaný sport a podporu majetku, který sportovní organizace získali zpět po revoluci, ale bez šance na podporu investic těchto sportovišť. Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Výzva není určena pro hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení nacházející se ve školní budově či areálu školy. Touto výzvou nejsou podporována zařízení, která budou sloužit především pro ekonomickou činnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

 

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Národní sportovní agentura vyhlásila nový program č. 162 51

„Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“
2021 – 2025

 

který je určen na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel. Dotaci lze čerpat na jakoukoliv rekonstrukci, modernizaci, nebo výstavbu sportovních zařízení a jejich zázemí, včetně osvětlení, oplocení nebo zavlažování či vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení. Žádat mohou jak obce, tak spolky, které sportoviště vlastní, nebo mají v pronájmu.

Celková alokace programu činí 3,22 mld. Kč a pokryje za období 5 let všechny obce v České republice do 3 000 obyvatel.

Žádost lze podat i na již probíhající akci, přičemž uznatelné výdaje jsou mimo projektové přípravy od data podání žádosti o dotaci. 

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci z podprogramu 298D2230

 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

 

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci  z podprogramu 298D2280

Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

 

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci Ministerstva školství)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 9. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.