Restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje ke dni 25. dubna 2024

Program restaurování kulturních památek pro rok 2025

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlášení výzev

Chodníky podél I. – III. třídy

 

Cílem výzev je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení. Mezi parciální cíle patří podpora konkrétních projektů zvyšujících investiční připravenost  a absorpční kapacitu veřejných investorů v souladu s cíli EU v oblasti dostupnosti bydlení; finanční podpora na přípravu projektů do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele v oblasti dostupného (vč.sociálního) a udržitelného bydlení; podpora projektů umožňujících využití inovativních finančních nástrojů (vč. PPP); eliminace prodlev přípravných prací; motivace veřejných investorů k přípravě kvalitních projektů dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

 

Zdroj: výzva 2, výzva 3, výzva 4, výzva 5

Státní fond dopravní infrastruktury plánuje vyhlášení výzvy:

Chodníky podél I. – III. třídy

 

Dotaci lze využít na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2023 -2024.

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 26.04.2024 výzvu s číslem 13 NPOBF/2024 k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO:

NPO brownfiedly,

 

která je zaměřena na přeměnu území se stávajícím brownfieldem na zónu, kde po realizaci projektu vznikne les či lesopark. Způsobilé výdaje je možné uplatnit jak na demolici stávajícího brownfieldu tak i následné terénní úpravy a výsadbu zeleně. V rámci této výzvy se zelení myslí především lesopark v zastavěném území obce nebo les založený podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce. Podmínkou dotace je, aby v lesoparku nebyla instalována žádná občanská vybavenost, nebyly zde zpevněné cesty či komunikace a mobiliář. Zdroj

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pokračuje v poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích.

Cyklostezky, cyklopruhy

 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách SFDI Vyposkytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/.

Operační program Životního prostředí  vyhlašuje výzvu:

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

 

Cílem dotační podpory je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 30. 10. 2023 vyhlašuje 58. a 59. výzvu

Deinstitucionalizace sociálních služeb (MMR, PR)

 

Výzvy jsou zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 17. 10. 2023 vyhlašuje 87. a 88. výzvu IROP:

Další vzdělávání (MMR, PR).

 

Výzvy jsou určeny na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Zdroj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 28. 11. 2023 vyhlašuje 95. a 96. výzvu IROP:

Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče (MMR, PR).

 

Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.  Pozornost je věnována opatřením umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatnému způsobu života pomocí rozvoje vzdělávací infrastruktury. Podporována je také infrastruktura školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra). Zdroj

Národní sportovní agentura plánuje vyhlášení výzvy

Kabina 2024,

 

 která bude umožňovat i technické zhodnocení či výstavbu pouze pro zázemí sportovního zařízení. Zdroj

Státní fond podpory investic plánuje vyhlášení výzvy:

Nájemní bydlení,

 

která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení. Zdroj

Nový dotační program s názvem

Oprav dům po babičce

 

nabízí domácnostem předběžné financování na komplexní zateplení rodinných domů. Úspěšní žadatelé budou také mít možnost využít zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen. Zdroj