Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 29. listopadu 2022 vyhlásilo výzvy 32 a 31:

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče,

 

které jsou zaměřeny na aktivitu:

A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči nebo na aktivitu
B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče.

V aktivitě A obou výzev mohou žádat poskytovatelé následné lůžkové péče.

V aktivitě B obou výzev mohou žádat poskytovatelé akutní lůžkové péče.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 05. prosince 2022 vyhlásilo výzvu 49:

Sociální služby – SC 5.1 (CLLD),

 

která je zaměřena na podporu integrovaných projektů v oblasti sociálních služeb na území místních akčních skupin. Žadatel může získat podporu například na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 16. prosince 2022 vyhlásilo 54. a 55 výzvu:

Telematika pro veřejnou dopravu

 

Výzvy jsou určeny na podporu rozvoje inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 12. prosince 2022 vyhlásilo výzvu 39:

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI)

 

Tato výzva ze specifického cíle 6.1 Čistá a aktivní mobilita podporuje nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo výzvu 37 výzvu:

Základní školy –  SC 4.1 (ITI)

 

Cíle dotace:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.
  •  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
  •  Zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu.
  •  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny / školního klubu.
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.
  • Vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování (v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min.) za týden) jako centra vzdělanosti a komunitních aktivit pro veřejnost.

Na rozdíl od již vyhlášených individuálních výzev na základní školy zde neplatí podmínka, že do výzvy může být předložen pouze jeden projekt za školu.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy:

Bezbariérové trasy pro rok 2024

 

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 25. listopadu 2022 vyhlásil 111. výzvu IROP – Základní školy – SC 4.1 (MRR) následující den 24. listopadu pak byla vyhlášena výzva 112. výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (PR).

111.   Základní školy II. – SC 4.1 (MRR)
112.  Základní školy II. – SC 4.1 (PR)

 

Dotace budou zaměřeny na vybudování a vybavení odborných učeben, konektivitu škol, školní kluby a zázemí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Revitalizace brownfieldů

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Program NPO brownfieldy se skládá ze 4 samostatných výzev. Podpoří hlavně rekonstrukci už stávajících staveb v zanedbaných areálech. V menší míře dotace půjdou na demolici techniky nebo jinak nevyhovujících objektů a výstavbu energeticky úsporných novostaveb. U odlehlých míst, jako jsou např. bývalé vojenské areály, je možné žádat peníze na jejich zalesnění. V takovou případě budou sloužit jako tzv. přírodní úložiště uhlíku.

Předmětem podpory je Brownfiled, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud:
1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
2. stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány.

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo výzvu:

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

 

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Podmínka dotace: Součástí žádost musí být schválené bezbariérové trasy.

Operační program Životního prostředí vyhlašuje výzvu:

Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

 

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 3. listopadu 2022 vyhlašuje 38. výzvu:

Sociální bydlení

 

Příjemce může díky této výzvě získat podporu na pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení, ale také na pořízení nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 30. listopadu 2022 výzvu:

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

 

V rámci podprogramu mohou být podpořeny projektové záměry zaměřené na řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.