Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 7. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.,
  1 Finanční prostředky vynaložené na pořízení budov a pozemků nebudou zahrnovány do souhrnné bilance projektu.
  3/8 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církev a náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
 • Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Podporované aktivity:

 • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb.
 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.
 • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení.
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb.
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 06. 2021
Příjem výzev:
od 22.03.2021
Výše dotace:
Maximální výše dotace: 60 000 000 Kč, Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?