Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 9. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  1 Finanční prostředky vynaložené na pořízení budov a pozemků nebudou zahrnovány do souhrnné bilance projektu.
  3/7
 • Církev a náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
 • Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb, k zajištění souladu dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 nepožaduje rozdělení služby do jednotlivých domácností.
 • Rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 neomezuje nejvyšší kapacitu těchto pobytových služeb na jednom místě.
 • Rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí.
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 06. 2021
Příjem výzev:
22.03.2021
Výše dotace:
Maximální výše dotace 60 000 000 Kč, Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?