Odborné učebny a družiny

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzev, které podporují:

Odborné učebny a družiny

 

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivity školy nebo na školní družiny a kluby.

Co se týče územního zaměření, výzvy se věnují těmto regionům:

 • Méně rozvinuté regiony (MRR), tedy obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
 • Přechodové regiony (PR), tedy obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;

– vnitřní konektivita škol;

– školní družiny a školní kluby;

Doprovodná část projektu je budování a modernizace zázemí:

 • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

 

Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

 •  Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
 • Člověk a jeho svět,
 • Matematika a její aplikace,
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
 • Člověk a svět práce,
 • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova), 8 a průřezové téma RVP ZV:
 • Enviromentální výchova.

Výše dotace je 90–100 % celkových způsobilých výdajů (dle subjektu žadatele). Minimální výše těchto výdajů je 3 miliony Kč, maximální potom 50 milionů Kč.

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 22.03.2023
Výše dotace:
maximální výše až 50 000 000 Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?