Výstavba veřejných budov

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení výzvy:

Výstavba veřejných budov

 

Základním cílem je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus. V rámci projektu není podporována výstavba bytových nebo rodinných domů.

Podporované projekty a aktivity výstavby budov:
• ve vysokém energetickém standardu,
• v pasivním energetickém standardu,
• plusových (nulových) budov.

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou plusových budov.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • Není podporována výstavba bytových a rodinných domů.
 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.
 • Pro budovy s vysokým energetickým standardem – 40 %
 • Pro budovy  v pasivním energetickém standardu – 50 %
 • Pro plusové (nulové) budovy – 70 %

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
24. 08. 2022
Příjem výzev:
do 31.05.2023, 20:00 hod.
Výše dotace:
Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 140 000 000 Kč.
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?