Čistírny odpadních vod a kanalizace

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Čistírny odpadních vod a kanalizace

 

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Bude podporována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV). Podporovanou aktivitou bude výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti

Na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci, a to za následujících upřesňujících podmínek:

 • Výdaje na výstavbu ČOV za účelem čištění odpadních vod od stávajících obyvatel (ČOV je možné dimenzovat s odpovídající rezervou pro demografický vývoj, plánovanou zástavbu ve výhledu max. 10 let).
 • Výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě. Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí).
 • Výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace).
 • Demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky.
 • Vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu.
 •  Výdaje na zařízení staveniště; související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení stávajících sítí); geodetické zaměření stavby; dokumentace skutečného provedení stavby.
 • výdaje na bezodtokové jímky realizované u jednotlivých nemovitostí fyzických osob včetně výdajů na svoz odpadních vod
 • výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků
 • výdaje na rekonstrukci a náhradu stávající kanalizace
 • výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu
 • výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury
 • výdaje na osobní náklady
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 08. 2022
Příjem výzev:
do 28.02.2023, 20:00 hod., nebo do vyčerpání alokace
Výše dotace:
alokace na schválené projekty je 4,0 mld. Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?