Vodohospodářské projekty

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodohospodářské projekty

 

která cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

• obce
• městské části hlavního města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Budou podporovány aktivity:

  • Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
  • Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
  • Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

 

 

Míra financování činí pro:

  • opatření 1.4.1, 1.4.3, max. 70 % z celkových způsobilých výdajů;
  • opatření 1.4.2 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč.

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 08. 2022
Příjem výzev:
do 20.10.2022, 20:00 hod.
Výše dotace:
alokace na schválené projekty je 1,5 mld. Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?