Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

 

která je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

 • obce
 •  městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 •  zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Bude podporována výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporovanou aktivitou bude výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

 • Výdaje na realizaci vodovodu (včetně souvisejících objektů) k stávající zástavbě.
 • Výdaje na výstavbu úpravny vod pro řešení kvalitativně nebo kvantitativně nevyhovujícího zásobování vodou.
 • Výdaje na výstavbu/intenzifikace zdroje vody (včetně výdajů na realizaci předcházejícího průzkumného díla u staveb k jímání podzemní vody) pro řešení nevyhovujícího zásobování stávajících obyvatel pitnou vodou.
 • Výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace).
 • Demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky.
 • Vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu.
 • Výdaje na zařízení staveniště, související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení stávajících sítí), geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby.
 • výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků
 • výdaje na rekonstrukci a náhradu/obnovu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně rekonstrukce/obnovy objektů na síti, prostá rekonstrukce/obnova zdrojů vody
 • výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu
 •  výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury
 •  výdaje na osobní náklady
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 08. 2022
Příjem výzev:
do 28.02.2023, 20:00 hod., nebo do vyčerpání alokace
Výše dotace:
alokace na schválené projekty je 0,9 mld. Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?