Půjčky pro projekty OPŽP 2021+

Operační program Životní prostředí vyhlásil dne 15.08.2022 výzvu

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

 

Cílem této výzvy je posílením vlastních zdrojů žadatelů. Žádost o půjčku musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027. Pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty je určeno 794,5 mil. Kč. Až 50 mil. Kč je určeno pro půjčku na modernizaci environmentálních center. Půjčku a dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů.

  • půjčka v rámci specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou pro obce do 2 000 obyvatel
  • dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP v rámci opatření uvedených v bodě 1 pro obce do 2 000 obyvatel bude poskytnuta v případech, kde je nezbytné pořízení odpovídající technologie k čištění odpadních vod s ohledem na zájem ochrany přírody
  • půjčka v rámci opatření OPŽP 1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu bude poskytnuta oprávněným příjemcům podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou organizačních složek státu (OSS) a jejich příspěvkových organizací (PO)
  • Obce do 2 000 obyvatel – pro podporu v bodě 1 a 2
  • Žadatelé/příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou OSS a jejich PO. Žadatelé musí mít již schválený projekt v rámci OPŽP 2021–2027

Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu celkových způsobilých výdajů a poskytnuté dotace OPŽP a SFŽP, umožní-li to pravidla veřejné podpory.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 09. 2022
Příjem výzev:
do 31.05.2023, nejpozději do vyčerpání alokace
Výše dotace:
794,5 mil. Kč pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty, 50 mil. Kč pro půjčku určenou a modernizaci enviromentálních center
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?