Obnova místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora obnovy místních komunikací. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu místních komunikací a jejích součástí.

Jsou přípustné změny povrchů

 • Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
 • Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba.

Obce do 3000 obyvatel (k 1.1. roku vyhlášení výzvy)

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
 • vybudování nové místní komunikace,
 • vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 •  vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 •  vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.
 • zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
 • projektovou dokumentaci
 • pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 10. 2020
Příjem výzev:
do 21. 12. 2020, 12:00 hod
Výše dotace:
0,5 - 10 mil
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?