Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 30. listopadu 2022 výzvu:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,

 

která je zaměřena stejně jako v minulých letech na podporu aktivit zaměřených na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. Záměry by měly být přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání.

Oprávněným žadatel mohou být subjekty jako územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních amangementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty.

 • Monitoring návštěvnosti
  • pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických cílech a trasách regionu – doplňková aktivita projektového záměru zaměřeného i na další aktivity.
 • Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu
  • Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely.
  • Zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanost o aktivitách a při prohlídkách atraktivit pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, grafické popisy expozic atd.).
 • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky
  • Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro běžkaře, pořizování informačních panelů na trasách.
  • Výstavba / budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně
   prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných jezech atd.).
  • Výstavba / budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro uživatele regionálních i dálkových cyklotras
   (včetně řešení pro bezpečné uložení a parkování jízdních kol a příslušenství), pořizování informačních panelů na trasách.
  • Výstavba / budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) na značených turistických trasách pro pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, pořizování informačních panelů na trasách.
  • Výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví.
 • Úpravy lyžařských běžeckých tratí
  • Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např. rolby / skútru, pořízení trasovače atd.)
 • Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
  • Rekonstrukce autobusů / mikrobusů na ski / cyklobusy, pořízení přívěsů na kola / lyže.
  • Vytvoření / pořízení / modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných turistických trasách.
  • Pořízení / modernizace14 prvků udržitelné dopravy (turistický vláček na ekologicky šetrný pohon, povoz15, lodičky apod.).
  • Úprava/vybavení dopravních prostředků16 o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.).
 • Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu
  • Budování / modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků.
  • Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, samo-obslužný cyklopoint, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů aj.).
  • Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy apod.)
  • Budování / modernizace doprovodné a sportovně – rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích.

V rámci podprogramu nebude podporována výstavba nových a rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Nebude podporována výstavba, modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit při podání žádosti o dotaci níže stanovené výše:

 • Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč (včetně povinného marketingu).
 • Maximální výše celkových výdajů je 30 000 000 Kč (včetně povinného marketingu).
 •  Povinné výdaje na marketing (propagaci) u všech projektových záměrů musí tvořit minimálně 3,00 % a maximálně 8,00 % celkových uznatelných výdajů akce (nejvýše však 900 000 Kč).

Projekt je samostatný funkční celek. Celkové náklady / výdaje projektu se rovnají celkovým uznatelným výdajům projektu, v předložené žádosti / projektu nesmí být zahrnuty neuznatelné náklady / výdaje.

Uznatelné / způsobilé náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce na projektu či činnosti nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o dotaci.

Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
30. 11. 2022
Příjem výzev:
do 13.01.2023
Výše dotace:
Maximálně 10 mil. Kč / projekt
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?