Rozvoj materiálně technické základny školství

Ministerstvo financí vyhlásilo výzvu

Rozvoj materiálně technické základny školství

 

která je určena na odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, a to včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obce do 3 000 obyvatel nebo
  • dobrovolné svazky obcí, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel.

A to s tím, že obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení.
Podobně i dobrovolný svazek obcí musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí.

Dotaci lze použít na úhradu výdajů na stavební nebo technologické části stavby, a to konkrétně:

  • na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
  • na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
  • na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
  • na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
  • na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení,
  • na další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi uznatelné výdaje.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 3.3.2023
Výše dotace:
Max. výše na jednu akci je 20 mil. CZK a min. 2 mil. CZK
Dotační orgán:
MFČR

Máte zájem o dotaci?