Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 10. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 3 – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů.

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
• Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
• Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
• Církev a náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
3/8
• Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
• Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
• Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • Rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů sociálních služeb
  • Nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb
  •  Pořízení vnitřního vybavení zázemí
  • Pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
04. 04. 2021
Příjem výzev:
od1.03.2021, 08:00 hod.
Výše dotace:
Maximální výše dotace: 3 000 000 Kč, Minimální výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?