Projektová příprava vodohospodářských projektů

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

 • obce/města,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
 • zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě dle podmínek Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014–2020.

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity:

 • Kanalizace Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027
  na výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, výstavby kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavby kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 na výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavby a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavby úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavby vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

 • variantní studie projektového záměru/odborný posudek, včetně uvedení předpokládaných nákladů na realizaci cílového opatření
 • kumulativní rozpočet nákladů na projektovou přípravu
 • smlouvu o zřízení a vedení bankovního účtu pro příjem dotace
Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 09. 2020
Příjem výzev:
do 31.01.2022, 14:00 nebo do vyčerpání alokace
Výše dotace:
Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?