Vodohospodářská infrastruktura

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení výzvy:

Vodohospodářská infrastruktura

 

Podpora je zaměřena na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV.

 • obce/města,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb.

Žadatel musí být hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury

 • Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
 • Výdaje na realizaci kanalizace/vodovodu k stávající zástavbě
 • Výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (platí podmínky poskytnutí dotace)
 • Výdaje na vynucené přeložky inženýrských sítí
 •  Oprava komunikace v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt
 • Rekonstrukce vodovodu/kanalizace
 • Zasíťování pozemků
 • Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod
 • Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů
 • Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury (obdobně jako pro OPŽP 2014–2020)
 • Podmínka finanční udržitelnosti (model Udržitelnost); doba udržitelnosti 10 let

Projekt musí mít přínos

 • nové napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci
 • zlepšení úrovně čištění odpadních vod
 • zlepšení dodávek pitné vody v případě trvajícího problému
 • zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 07. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 2 mil. do 150 mil.
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?