Projektová příprava – sucho a povodně

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu.

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. Pro tuto výzvu OPŽP 2021–2027 bude podmínkou přijatelnosti stavební dokumentace pro provedení stavby, pravomocné stavební povolení (může být nahrazeno jiným dokumentem dle požadavku stavebního úřadu) a uzavřené smlouvy o dílo na realizační zakázku v takovém rozsahu, aby bylo možné neprodleně po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP 2021–2027 (dále jen „RoPD“) zahájit realizaci stavby a její financování.

Podporované aktivity:

1.4.B – Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
1.5.D – Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
4.2.E – Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu

 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • veřejnoprávní instituce,
 • nestátní neziskové organizace ,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy ,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje na projektovou přípravu v rozsahu:
• studie projektového záměru;
• podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektů nezbytné pro vypracování projektové dokumentace;
• projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (kromě dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 této vyhlášky);
• zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020);
• organizace zadávacího řízení na realizaci vedoucí k uzavření smlouvy o dílo.

 • studie projektového záměru, včetně uvedení předpokládaných nákladů na realizaci cílového opatření
 • kumulativní rozpočet nákladů na projektovou přípravu
 • smlouvu o zřízení a vedení bankovního účtu
Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
31. 03. 2021
Příjem výzev:
od 03.12.2020
Výše dotace:
do 5 mil. Kč
Dotační orgán:
NPŽP

Máte zájem o dotaci?