Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 8. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 6 – Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče

Podpora je určena pro budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Tísňová péče se využívá především v péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

 

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církev a náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
  3/8
 • Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zajistit efektivitu a úsporný režim služby postupným rozšiřováním činností dispečinků asistivních technologií v závislosti na počtech a lokální koncentraci uživatelů.
 • Nákup systému obousměrné komunikace určené pro klienta, který pomáhá řešit komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí (a to i mimo bydliště), bez nutnosti trvalého dohledu pečující osoby či umístění klienta do pobytové služby sociální péče.
 • Nákup mobilní technologie, které s sebou osoba přenáší buď permanentně, nebo dle potřeby a charakteru jeho cesty, a jejichž provoz a alespoň některé funkce pracují autonomně, čili bez potřeby dalších speciálních zařízení. Tato zařízení ovšem mohou využívat běžně dostupné sítě, zejména telekomunikační, a další infrastrukturu budovanou nezávisle na specifických potřebách asistivních technologií.
 • Nákup stacionárních technologií, které vytvářejí prostředí, ve kterém se osoba může pohybovat (např. inteligentní, resp. monitorovaná domácnost, technologie pro orientaci nevidomých). Jde o speciální instalace, jejichž existence umožňuje nebo usnadňuje nějaký úkon nebo funkci uživatele.
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
18. 04. 2021
Příjem výzev:
od 01.03.2021, 00:00 hod
Výše dotace:
Maximální výše dotace 2 000 000 Kč, Minimální výše způsobilých výdajů 200 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?