Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 11. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. 

Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez dalších úprav, a to za účelem dopravy zas klientem a případně i za účelem převozu klienta. V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku.

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  3/8
 • Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církev a náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
 • Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořízení vozidla bez dalších úprav.
 • Pořízení vozidla bez dalších úprav do ztížených terénních nebo klimatických podmínek
 • Pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
11. 04. 2021
Příjem výzev:
do 15.03.2021, 00:00 hod.
Výše dotace:
Maximální výše dotace pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 600 000 Kč, pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 1 000 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?