Podporované byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu 117 06 Podpora bydlení z podprogramu 117D064 Podporované byty  pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt (dále také „DT1“) a dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů (dále také „DT3“).

Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby
v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Oprávněným žadatelem o dotaci je:

 • obec,
 • kraj,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • městská část Prahy,
  příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem,
 • veřejně obchodní společnost,
  společnost s ručením omezeným,
 • společnost komanditní,
 • akciová společnost,
 • evropská společnosti,
  družstvo,
 • spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech
 • V rámci DT1 je podporována výstavba Pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl.,
zákona o sociálních službách

 • V rámci DT3 je podporována výstavba bytů v Komunitních domech seniorů k zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Cílová skupina:
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 01. 2021
Příjem výzev:
do 09.04.2021, 12:00 hod.
Výše dotace:
Maximálně výše dotace je 600 000 Kč na jeden byt.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?