Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 29. listopadu 2022 vyhlásilo výzvy 32 a 31:

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče,

 

které jsou zaměřeny na aktivitu:

A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči nebo na aktivitu
B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče.

V aktivitě A obou výzev mohou žádat poskytovatelé následné lůžkové péče.

V aktivitě B obou výzev mohou žádat poskytovatelé akutní lůžkové péče.

• PO OSS
• kraje
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
• NNO
• další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

Oprávněnými žadateli jsou pro aktivitu A) poskytovatelé následné lůžkové péče nebo zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů následné lůžkové péče, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a poskytují alespoň jeden z níže uvedených typů zdravotní péče s vykazovanými kódy ošetřovacích dnů (OD) dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění:

-rehabilitační následná péče 00022,
– pneumologická a ftizeologická následná péče00023,
– následná dětská rehabilitační péče 00027,
– následná dětská pneumologická péče 00028,
– následná dětská ostatní péče 00029.

Oprávněnými žadateli jsou pro aktivitu B) poskytovatelé lůžkové péče nebo zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů lůžkové péče, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, kteří doloží:

1. smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou k poskytování akutní lůžkové péče.
2. souhlas kraje se záměrem vzniku lůžek následné péče.
3. souhlas Všeobecné zdravotní pojišťovny se záměrem vzniku lůžek následné péče.
4. návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování následné lůžkové péče před uzavřením smlouvy o poskytování hrazených zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami na Ministerstvo zdravotnictví.

31. výzva (MRR)

 • Aktivita A

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 10 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 41,8 mil. Kč

 • Aktivita B

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 10 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 80 mil. Kč

V rámci jednoho projektu nelze kombinovat aktivity.

 

32. výzva (PR)

 • Aktivita A

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 10 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 32,6 mil. Kč

 • Aktivita B

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 10 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 80 mil. Kč

V rámci jednoho projektu nelze kombinovat aktivity.

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) pořádají v pátek 9. prosince 2022 seminář pro žadatele k 31. a 32. výzvě IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod.

Aktivitu A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči

 • stavby, rekonstrukce a modernizace oddělení pro poskytování následné lůžkové péče vykazované v podporovaných kódech OD1 a pořízení vybavení ze Seznamu vybavení, zejména:
  • výstavba/přestavba/modernizace pokojů vždy na 1 nebo 2lůžkové bez stavebních/technických bariér, kdy nedílnou součástí každého pokoje bude sociální zařízení skládající se minimálně z umyvadla, WC a sprchového koutu (minimálně jeden pokoj včetně sociálního zařízení musí být bezbariérový), či budování prostor pro individuální práci s pacientem (např. budování rehabilitačních prostor a tělocvičen pro individuální terapie).
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) pro rozšíření činností či zavedení péče zdravotnických odborností multidisciplinárních týmů např. ergoterapeut, klinický psycholog, klinický logoped.
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) pro zavádění nových metod v rámci poskytovaných intervencí např. nové fyzioterapeutické metody, pro rozšíření spektra a objemu péče např. rozšíření vybavení pro rehabilitační péči – bazény, vířivky, ergoterapeutické vybavení, přístroje pro respirační fyzioterapii, případně výstavba/přestavba/modernizace prostor pro poskytování duchovních služeb pro věřící i nevěřící pacienty.
  • budování bezbariérových přístupů a prostorů, pořízení komunikačních zařízení sestra-pacient, komunikačních technologií pro komunikaci s osobami se smyslovým postižením. Toto rozšíření musí mít přímý dopad na poskytování následné lůžkové péče nebo být její přímou součástí.
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) umožňující péči o specifické pacienty (např. s morbidní obezitou, postcovidovým syndromem).
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (pouze ve vazbě na rekonstrukce, modernizace stávajících objektů/oddělení).

 

Aktivitu B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím, v rámci, které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče

 • stavby, rekonstrukce a modernizace oddělení lůžkové péče, které budou nově po restrukturalizaci sloužit k poskytování následné péče vykazované v podporovaných kódech OD a pořízení vybavení ze Seznamu vybavení, zejména:
  • výstavba/přestavba/modernizace pokojů vždy na 1 nebo 2lůžkové bez stavebních/technických bariér, kdy nedílnou součástí každého pokoje bude sociální zařízení skládající se minimálně z umyvadla, WC a sprchového koutu (minimálně jeden z pokojů včetně sociálního zařízení musí být bezbariérový), či budování prostor pro individuální práci s pacientem (např. budování rehabilitačních prostor a tělocvičen pro individuální terapie).
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) pro rozšíření činností či zavedení péče zdravotnických odborností multidisciplinárních týmů např. ergoterapeut, klinický psycholog, klinický logoped.
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) pro zavádění nových metod v rámci poskytovaných intervencí např. nové fyzioterapeutické metody, pro rozšíření spektra a objemu péče např. rozšíření vybavení pro rehabilitační či pneumologickou péči – bazény, vířivky, ergoterapeutické vybavení, přístroje pro respirační fyzioterapii aj., případně výstavba/přestavba/modernizace prostor pro poskytování duchovních služeb pro věřící i nevěřící pacienty.
  • budování bezbariérových přístupů a prostorů, pořízení komunikačních zařízení sestra-pacient, komunikačních technologií pro komunikaci s osobami se smyslovým postižením. Toto rozšíření musí mít přímý dopad na poskytování následné lůžkové péče nebo být její přímou součástí.
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) umožňující péči o specifické pacienty (např. s morbidní obezitou, postcovidovým syndromem).
  • výstavba/přestavba/modernizace prostor pro nově vznikající lůžka následné péče.
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (pouze ve vazbě na rekonstrukce, modernizace stávajících objektů/oddělení).
 • restrukturalizace lůžkového fondu

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území méně rozvinutých regionů v %:

Žadatel                                              EFRR                          Státní rozpočet                          Vlastní zdroje žadatele
PO OSS                                               85 %                                     15 %                                                      0 %
Kraje                                                   85 %                                     0 %                                                       15 %
Obce                                                    85 %                                     0 %                                                       15 %
Organizace zřizované                      85%                                      0%                                                         15%
nebo zakládané kraji (kraj
100% podíl)
Organizace zakládané /                  85%                                       0%                                                         15%
zřizované obcemi
NNO                                                   85 %                                       10 %                                                       5 %
Další subjekty poskytující              85 %                                      0 %                                                        15 %
veřejnou službu v oblasti
zdravotní péče podle
zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách

 

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území přechodových regionů v %:

Žadatel                                              EFRR                          Státní rozpočet                          Vlastní zdroje žadatele
PO OSS                                                70 %                                    30 %                                                        0 %
Kraje                                                    70 %                                    15 %                                                        15 %
Obce                                                     70 %                                    15 %                                                        15 %
Organizace zřizované                        70 %                                   15 %                                                         15%
kraji; organizace
zakládané kraji (kraj 100%
majetkový podíl)

Organizace zakládané                        70 %                                       0 %                                                      30 %
obcemi
Organizace zřizované                        70 %                                       15 %                                                     15 %
obcemi
NNO                                                      70 %                                      25 %                                                       5 %
Další subjekty poskytující                 70 %                                         0 %                                                    30 %
veřejnou službu v oblasti
zdravotní péče podle
zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách

Přímé výdaje na hlavní část projektu

 • Stavby a stavební práce (rozvoj pracovišť v podporovaných kódech OD a v podporovaných aktivitách/cílech):
  • výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/oddělení;
  • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících objektů/oddělení;
  • výdaje na prostory, které tvoří funkční celek s podporovanými odděleními a jsou součástí stavby, např. chodby, balkony, výtahy, sociální zázemí, šatny, sprchy (nelze podpořit samostatně bez výstavby, rekonstrukce nebo modernizace objektu/pracoviště);
  • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s projektem)
  • stavební úpravy potřebné k uvedení do provozu přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků);
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (pouze ve vazbě na rekonstrukce, modernizace stávajících objektů/oddělení).
 • Přístrojové vybavení / zdravotnické prostředky / technologie a vybavení:
  • pořízení přístrojového vybavení a technologií
  • výdaje na technologie a IT;
  • výdaje na instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostickýchzdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů;
  • výdaje na spotřební materiál nezbytný k uvedení přístrojů a technologií do provozu;
  • výdaje na vybavení prostor pro poskytování a zajišťování zdravotní péče, které tvoří funkční celek, např. vybavení, nábytek, technologické a technické vybavení.
 • Daň z přidané hodnoty

 

Nepřímé náklady

 • Dokumentace žádosti o podporu
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
 • Publicita projektu
 • Další náklady související s projektem

 

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
29. 11. 2023
Příjem výzev:
do 30.11.2023
Výše dotace:
Ve výzvách je téměř 1,9 mld. Kč. Ve výzvě č. 31 celkem 1,22 mld. Kč a ve výzvě č. 32 celkem 680 mil. Kč.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?