Podpora obnovy a rozvoje venkova (do 3 000)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. dubna 2023 výzvu:

Podpora obnovy a rozvoje venkova (do 3 000)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích.

Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je obec do 3 0001 obyvatel včetně. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Pro místní komunikace platí tyto výše dotace:

 • 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
 • dolní limit 500 tis., horní limit 10 mil. Kč na jednu akci.

Po veřejné budovy je podpora následující:

 • 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
 • dolní limit 500 tis., horní 10 mil. Kč na jednu akci.

Dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) může být jedna a více místních komunikací.

Přípustné změny povrchů:
Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk
Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

 

Dotační titul 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
 • knihovny,
 • školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),
 • multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech)-

Nebudou podporovány akce, jejichž primárním cílem jsou energeticky úsporná opatření.

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.)

Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
02. 05. 2023
Příjem výzev:
do 05.06.2023, 12:00 hod.
Výše dotace:
upřesněno v liště "Jaká je výše dotace?"
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?