Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo 15. výzvu k předkládání žádostí o dotaci programu:

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb 2026-2024

 

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty:

 • Kraj
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • Obecně prospěšná společnost
 • Ústav
 • Sociální družstvo
 • Spolek
 • Obchodní společnost

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 •  vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • výdaje vázané na energetické úspory:
 • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky 10 budov,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  • biomasu,
  •  tepelná čerpadla,
  • kondenzační kotle na zemní plyn,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • fototermické solární systémy.
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy;
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
 • nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti;
 • nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu;
 • demolice jako předpoklad nové stavby; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména:

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií;
 • systémy protipožární ochrany;
 •  pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
 • projektová dokumentace;
 •  související výdaje;
 •  zabezpečení výstavby (pořízení služeb);
 • povinná publicita;
 •  náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • Studie proveditelnosti
 • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas (je-li relevantní)
 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby (je-li relevantní)
 • Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu
 • Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí (v případě nákupu nemovitosti)
 • Souhlas pronajímatele (v případě stavebních úprav pronajaté budovy)
 • Položkový rozpočet akce dle ceníku ÚRS/RTS
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje.
 • Pověřovací akt
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Souhlas zřizovatele s realizací projektu (v případě příspěvkových organizací)
 • Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings)
 • Při výstavbě je nutné dodržet materiálně-technické standardy, které vydá MPSV v rámci NPO
 • Způsobilé výdaje jsou od 1. 2. 2020
 • Udržitelnost projektu je stanovena na 10 let
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 05. 2021
Příjem výzev:
31.08.2023 do 24:00
Výše dotace:
Maximální výše 4 000 000 Kč, minimální výše 500 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?