Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Ministerstvo financí vyhlašuje dotaci  z podprogramu 298D2280

Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

 

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci Ministerstva školství)

Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 tisíc obyvatel.

Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra k 31. 12. 2020, resp. k 1. 1. 2021.

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. (Regulace sítě školských
zařízení, resp. výstavba nových dosud neexistujících a rovněž velkých projektů je v kompetenci
Ministerstva školství).

Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
18. 04. 2021
Příjem výzev:
15. 03. 2021 od 00:00:01 hod.
Výše dotace:
Na akci: 20 mil. Kč, minimální na akci: 600. tis. Kč
Dotační orgán:
MFCR

Máte zájem o dotaci?