Podpora mobility

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje 6. výzvu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.

Cíl 4 – Podpora mobility

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., 1 Finanční prostředky vynaložené na pořízení budov a pozemků nebudou zahrnovány do souhrnné bilance projektu.
  3/7 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost založená v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církev a náboženská společnost registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů a její účelová zařízení evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
 • Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Sociální družstvo založené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Obchodní společnost s ručením omezením a akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Podporované aktivity:

 • Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů
 • Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě
 • Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí
 • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti komunikací
Výše podpory:
75 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
04. 04. 2021
Příjem výzev:
od 04.03.2021, 00:00 hod.
Výše dotace:
Maximální výše dotace: 3 000 000 Kč, Minimální výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?