Obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury. V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu:

 •  mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí.

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti žadatele.

Obce do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).

 • náklady související s realizací, tj. rekonstrukce,
 • v případě obnovy parkovacích a odstavných ploch je akceptovatelné rozšíření o 50% ze stávající kapacity parkovacích ploch a o 50% ze stávající kapacity odstavných ploch.
 • nová výstavba,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 •  inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.
 • zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
 • projektovou dokumentaci,
 • pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 10. 2020
Příjem výzev:
do 21. 12. 2020, 12:00 hod
Výše dotace:
0,2 - 5 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?