Obnova a rozvoj středně velkých obcí (3001 – 10 000)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 6. dubna 2023 výzvu:

Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli

 

jejímž cílem je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích.

Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně.
Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

V rámci této výzvy budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí, a to konkrétně:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
    a) obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
    b) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) může být jedna více místních komunikací.

Přípustné změny povrchů:
Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk
Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
02. 05. 2023
Příjem výzev:
do 05.06.2023
Výše dotace:
Dolní limit 500 tis., horní limit 10 mil. Kč na jednu akci.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?