Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 30. listopadu 2022 výzvu:

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

 

V rámci podprogramu mohou být podpořeny projektové záměry zaměřené na řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

Oprávněným žadatel může být krajská nebo oblastní organizace destinačního managementu, popř. zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu.

 • Řízení destinace
  • Tvorba / aktualizace strategických dokumentů destinace.
  • Tvorba dopadových studií (hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů cestovního ruchu; vztahu rezidentů k návštěvníkům; podklady pro návštěvnický management; monitoring udržitelného rozvoje).
  • Vzdělávání a trénink pracovníků DMO a dalších aktérů cestovního ruchu (pracovníci TIC, DMO, oddělení / odborů cestovního ruchu při Krajském úřadě, vzdělávání a školení průvodců, subjektů cestovního ruchu včetně jejich zaměstnanců).
  • Nastavení KPI´s pro vyhodnocování efektivity činnosti DMO.
 • Marketingové výzkumy
  • Realizace marketingových šetření v oblasti monitoringu návštěvnosti (profil návštěvníka), šetření zdrojových trhů, vnímání destinace (image,
   brand), spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz konkurence.
  • Realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj destinace – zjištění potřeb na straně nabídky, spokojenost s fungováním a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšení nabídky CR apod.
  • Realizace mystery-shoppingu u poskytovatelů služeb cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj kvality služeb.
 • Tvorba a inovace produktů
  • Akce cestovního ruchu (realizace eventů regionálního a nadregionálního charakteru – ve spolupráci s oblastní / lokální DMO). Vztah
   realizovaných akcí k nabídce destinace a akce musí být primárně zaměřené na návštěvníky cestovního ruchu (nebudou podporovány
   akce zaměřené primárně na rezidenty destinace – např. společenské – kulturní akce atd.) Podpořené eventy budou hodnoceny dle metodiky a
   kritérií pro posuzování kvality eventů využívanou agenturou CzechTourism.
  • Tematické, regionální a nadregionální produkty (vč. zapojení regionální producentů do nabídky destinace).
  • Turistické karty (výroba karet, tiskárna na potisk karet, SW aplikace pro administraci turistických karet, čtečka karet atd.)
 • Branding destinace
  • Strategie brandingu (definování principů, hodnot a benefitů destinace na kterých značka stojí, unikátnosti destinace a její konkurenceschopnosti na regionální i národní úrovni), její soulad s atributy národní destinační značky
  • Ztvárnění značky, stanovení principů práce se značkou včetně jejího umísťování, vztah k národní destinační značce, kterou spravuje agentura CzechTourism (www.brand.czechtourism.cz)
  • Architektura značek (koncept provázání hlavní značky destinace s ostatními značkami nabídky – oblastní a lokální destinace, marketingové produkty, …)
  • Fotobanky / imageová videa – včetně SW aplikací pro uchování, správu a distribuci. Na vyžádání správce programu popř. agentury CzechTourism umožnit a poskytnout v době udržitelnosti k možnému využití – podmínkou je ošetření licenčních práv pro 3. strany
  • Předměty se vztahem k nabídce a zaměření destinace, jejím produktům a cílové skupině (vztah k destinaci / respektuje kulturně-historická nebo přírodní specifika nebo produkty destinace
 • Distribuce produktů cestovního ruchu
  • Tvorba a rozšíření webových portálů, budování společných datových skladů (např. propojení krajského webu s oblastními a lokálními weby).
  • Projekty distribuce informací mezi jednotlivými úrovněmi DMO.
  • Monitoring efektivity distribuce.
 • Komunikace
  • Komunikační kampaně (koncepční práce a exekuce vč. videospotů, fotoprodukce atd.).
  • Ediční činnost (tiskoviny – mapy, letáky, …).
  • PR (vč. press a fam tripů, spolupráce s influencery).
  • Webové stránky (modernizace webových portálů – redesign, nové funkcionality, přizpůsobení specifickým cílovým skupinám Programu).
  • Mobilní aplikace (jejich vývoj a možnost provázání s aplikacemi CzechTourism).
  • Přímý marketing vč. CRM / on-line marketing / marketingový informační systém, databázové systémy.
  • B2B marketing – účast na akcích (veletrhy, workshopy, roadshow). Nutná koordinace s agenturou CzechTourism tam, kde je dostupné zahraniční zastoupení.
  • Sociální média (plánování s ohledem na aktuální trendy, jejich realizace a vyhodnocování).
  • Mediální kampaně (efektivní plánování media mixu včetně jejich vyhodnocování)
 • Marketingové partnerství
  • Projekty partnerství mezi DMO a klíčovými marketingovými partnery (soukromé i veřejné subjekty) destinace s cílem pozitivně ovlivňovat vnímání značky destinace (např. realizace workshopů)
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
30. 11. 2022
Příjem výzev:
do 13.01.2023
Výše dotace:
Poskytovaná výše dotace je maximálně 50% podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce.
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?