Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Výzva RES+ č.1/2022

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným
výkonem do 1 MWp (včetně). Podporovány jsou:

 

Instalace nových FVE, přičemž podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem
  do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

 •  Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,

Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů:

 • Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS pouze na budovách, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Netýká se subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Mezi základní způsobilé výdaje související s investicí patří zejména:

 •  Přímé realizační výdaje

Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu.

 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP

Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).

 • Vícepráce

Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je
realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu.

 • Propagační opatření

Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace. Tato opatření musí být stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu, zveřejněném na www.modernizacni-fond.cz spolu s výzvou.

 • Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli.
Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plnění, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z části, pak je DPH vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

 • Pohledávky

V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.

Podporu nelze poskytnout na:

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,
 • nákup použitého vybavení,
 • výdaje na nákup nemovitostí,
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí
  lesa,
 • daně – DPH (s výjimkou dle čl. 9.2.5), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti,
  daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,
 • výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
 • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
 •  splátky úvěrů, úroky,
 • vícepráce nad výši způsobilých méně prací,
 •  správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení apod.),
 • rozpočtovou rezervu,
 •  mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje.
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
10. 08. 2022
Příjem výzev:
do 15.03.2023 do 12:00 hod.
Výše dotace:
Celkový objem prostředků je 1 500 000 000 Kč
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?