Přírodní zahrady

Výzva č. 5/2022

Přírodní zahrady

 

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

 • Obce
 • Mateřské školy
 • Lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
 • Dětské skupiny
 • Základní školy
 • Lesní základní školy
 • Střední školy
 • Vyšší odborné školy
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže.

Předmětem podpory jsou níže uvedené aktivity:

 • Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
  • Rozvoj míst, kde probíhá výchova zaměřená především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
 •  Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
  • Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských a základních škol1 a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských a základních škol (např. lesní kluby).
 • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
  • Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v oblasti EVVO zaměřené na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu a na přírodovědné či neintenzivní pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Podpořeny mohou být pouze projekty nových úprav zahrad a venkovního zázemí nebo projekty, které
vhodným způsobem dále rozvíjí již existující přírodní zahrady či venkovního zázemí. Aby mohl být projekt
podpořen, musí být naplněny parametry uvedené níže.

 • Z projektu musí být jasně patrné, co je jeho cílem a jak pořízení konkrétních prvků přispěje k rozvoji EVVO a k rozvoji „učení venku“ zaměřeného na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu v daném vzdělávacím subjektu. Nebudou tak podpořeny projekty na pořízení sady prvků bez jasné představy o smyslu jejich využití.
 • Z projektu musí vyplývat jednoznačná vazba na vzdělávací dokumenty (popř. vize či poslání) daného subjektu. Projekt buď přímo navazuje na již zakotvené „učení venku“ ve školním vzdělávacím programu, školním plánu EVVO apod., popř. navrhuje aktualizaci těchto dokumentů či navrhuje dokumenty specificky vytvořené k výuce venku (např. celoroční plán
  využití zahrady).
 • Předkladatel projektu musí mít jasnou představu o dlouhodobé údržbě přírodní zahrady či venkovního zázemí a jednotlivých pořízených prvků, mj. aby se tím zajistila udržitelnost investice. Z projektu musí vyplývat připravenost žadatele spravovat využívané venkovní pozemky dle principů přírodních klimatických zahrad, zejména s ohledem na podporu biodiverzity a zádrže vody (vodní biotopy, úsporný vodní management).

Způsobilé výdaje jsou pro podporovanou aktivitu a), b) a c):

 • projektová příprava; maximálně však do výše 30 tis. Kč:
  • o výdaje na zpracování projektové dokumentace, obsahující minimálně průvodní a technickou zprávu, zahradně architektonické řešení, osazovací plán, soupis rostlin, výkaz výměr a materiálů a rozpočet;
  • výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení.
 • terénní úpravy;
 • založení a obnova zeleně s využitím stanovištně vhodného rostlinného materiálu (výsadba stromů a keřů, zakládání kvetoucích luk, zakládání a rozvoj arboret a lesíků na nelesních pozemcích apod.)
 • opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťové vody (propustné povrchy, zasakování, nádrže na dešťovku atd.);
 • zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků;
 •  zřízení nebo obnova zelených střech a vertikálních zahrad na zahradních objektech včetně ozelenění a stínění fasád;
 • pořízení nebo založení pěstitelských záhonů (včetně osiva, sazenic apod.);
 • podpora kompostování
 • pořízení nezbytného vybavení – mobiliář pro výuku: (stoly, lavice, sedáky a stínící plachty);
 • pořízení ručního zahradnického nářadí
 • prvky pro podporu biodiverzity (úkryty pro živočichy; podpora hnízdních možností ptáků, broukoviště, pítek apod.);
 •  zařízení a vybavení pro chov domácích zvířat (včetně včel);
 • dřevo a spojovací materiál na výrobu výše uvedených prvků;
 • demonstrační a didaktické prvky a pomůcky pro učení venku a ke klimatickému vzdělávání v následujícím rozsahu:
  • meteorologická stanice a její vybavení;
  • čidla a další měřicí přístroje pro demonstraci a měření klimatických veličin;
  •  badatelské vybavení a pomůcky pro výuku venku;
  •  literatura k výuce v zahradě a prospěšné péči o zahradu;
  • vybavení ke zpracování ovoce/zeleniny přírodní cestou (moštér, solární pec, solární sušička apod.);
  • infopanely, tabule do zahrady.
 • výdaje na exkurze, semináře a konzultace k výuce v zahradě pro pedagogický sbor zaměřené na výuku v zahradě, badatelství, klimatické vzdělávání, pěstitelství nebo senzitivitu; maximálně však do výše 15 000,- Kč, vč. DPH za školení
 • osobní výdaje – pouze v případě DPP; maximálně však do výše 10 000,- Kč/měsíc.

 

Způsobilé výdaje navíc pouze pro podporovanou aktivitu b):

  • výdaje na pořízení nebo dovybavení a opravy zázemí (stravovacího, odpočinkového) pro provoz zařízení typu lesní mateřské školy (jurta, teepee, maringotka);
  • výdaje na vybavení hygienického zařízení a zajištění pitné vody (barely, várnice, termoboxy);
  • kompostovací toaleta (včetně případné dřevěné budky a náhradní nádoby na kompostování odpadu).
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
03. 10. 2022
Příjem výzev:
30.11.2022
Výše dotace:
Minimální výše příspěvku na jeden projekt 100 tis. CZK, maximální výše příspěvku na jeden projekt činí 500 tis. CZK
Dotační orgán:
MŽP

Máte zájem o dotaci?