Ekologické výukové programy o změně klimatu

Výzva č. 6/2022

Ekologické výukové programy o změně klimatu

 

Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele. Hlavní oblasti výuky jsou úspory energie, využívání OZE, snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.

Předmětem podpory je zajištění realizace:
• denních i pobytových EVP pro děti a mládež se zaměřením na oblast změny klimatu v souvislostech – pro účely této výzvy se jedná o žáky
2. stupně základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, studenty vysokých škol a členy zájmových uskupení např. Junák apod. v této věkové kategorii,
• denních i pobytových EVP pro vzdělavatele se zaměřením na oblast změny klimatu v souvislostech.

Podpora denních a pobytových EVP pro děti a mládež
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 tis. Kč.
Výše dotace na jednu osobohodinu1 denních EVP činí 50 Kč.
Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 80 Kč.

Podpora denních a pobytových EVP pro vzdělavatele
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč.
Výše dotace na jednu osobohodinu denních EVP činí 100 Kč.
Výše dotace na jednu osobohodinu pobytových EVP činí 120 Kč.

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu. Způsobilé výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené. Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem nebo bezhotovostní platbou a prokázány bankovním výpisem, případně oboustranným zápočtem.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je nezpůsobilým výdajem.

Způsobilé výdaje související s podporovanými aktivitami jsou:

  •  náklady na zajištění denního, či pobytového EVP pro děti a mládež,
  • náklady na zajištění denního, či pobytového EVP pro vzdělavatele.
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
25. 10. 2022
Příjem výzev:
30.10.2022, nejpozději však do vyčerpání alokace
Výše dotace:
Dotační orgán:
MŽP

Máte zájem o dotaci?