Národní síť EVVO

Výzva č. 7/2022

Národní síť EVVO

 

Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele. Hlavní oblasti výuky jsou úspory energie, využívání OZE, snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních složek státu.

Předmětem podpory je zajištění realizace:
• denních i pobytových EVP pro děti a mládež – pro účely této výzvy se jedná o žáky všech stupňů škol, tj. mateřských škol, základních škol, středních škol a členy zájmových uskupení např. Junák apod., v této věkové kategorii;
• denních i pobytových EVP pro vzdělavatele – tzn. učitele všech stupňů škol, budoucí učitele (tzn. zejména studenty pedagogických oborů) a lektory vzdělávacích organizací

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice MŽP č. 4/2015, v souladu s programem, touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen „rozhodnutí“) a ve smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „smlouva“).

Typ EPV                                                  Výše podpory na jednu osobohodinu

Denní EPV pro děti a mládež             50 Kč

Pobytový EPV pro děti a mládež       80 Kč

Denní EPV pro vzdělavatele              100 Kč

Pobytové EPV pro vzdělavatele        120 Kč

 

Výše podpory na jednu žádost je dále omezena níže uvedenými limity:
EVP pro děti a mládež
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč.
EVP pro vzdělavatele
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč.

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu. Způsobilé výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené.

Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem nebo bezhotovostní platbou a prokázány bankovním výpisem, případně oboustranným zápočtem.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění nemá legislativní nárok na odpočet daně na vstupu. Vznikne-li příjemci zpětně zákonný nárok na odpočet DPH, je příjemce povinen obdrženou částku vztahující se k proplacenému DPH vrátit bez ohledu na to, zda odpočet DPH bude u FÚ uplatněn či nikoliv.

Způsobilé výdaje související s podporovanými aktivitami jsou:

  • náklady na zajištění denního, či pobytového EVP pro děti a mládež,
  • náklady na zajištění denního, či pobytového EVP pro vzdělavatele

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 07. 2022
Příjem výzev:
31.10.2022, nejpozději však do vyčerpání alokace
Výše dotace:
Upřesněno v liště "Výše dotace".
Dotační orgán:
MŽP

Máte zájem o dotaci?