Snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Ministerstvo financí zveřejnilo informace k výzvě č.5 –

Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

 

 

Oprávněný žadatel o dotaci je vlastník:

 • bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991, jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého
  užívání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3,
 • budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, nebo
 • budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti při pobytu těchto osob dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3,
 • vodovodu pro veřejnou potřebu.
 • vlastníkovi bytu v bytovém nebo rodinném domě nebo vlastníkovi rodinného domu může
  být poskytnuta dotace nejvýše 150 000 Kč,
 • vlastníkovi budovy školy, školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, může být poskytnuta dotace nejvýše 1 500 000 Kč,
 • vlastníkovi vodovodu pro veřejnou potřebu může být poskytnuta dotace nejvýše 1 500 000 Kč.

Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

Dotaci lze poskytnout, pokud došlo provedeným opatřením ke snížení obsahu radonu v ovzduší stavby
pod 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % původní hodnoty, nebo jestliže obsah přírodních radionuklidů ve vodě dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Dotaci v téže stavbě nebo tomtéž vodovodu pro veřejnou potřebu je možné poskytnout pouze jednou s výjimkou objektů, v nichž bylo protiradonové opatření realizováno do 28. 2. 2006 a prokazatelně pozbylo účinnosti. V takovém případě je možné poskytnout dotaci podruhé.

 

Upozornění:

Na dotaci není právní nárok. Z poskytnuté dotace nelze hradit daň z přidané hodnoty, pokud může vlastník uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. V zájmu rychlejšího poskytnutí dotace je připojení prohlášení vlastníka, zda bude uplatňovat odpočet DPH na vstupu či nikoliv již k žádosti o poskytnutí dotace. Z dotace lze hradit pouze nezbytné, účelně a prokazatelně vynaložené náklady doložené účty a fakturami, nikoliv práce provedené svépomocí ve vlastní režii vlastníkem. Při svépomocně provedených pracích lze hradit pouze výdaje na nezbytný materiál.

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
 • bankovní spojení, má-li být dotace vyplacena převodem peněžních prostředků,
 • identifikace stavby, v níž má být provedeno opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu podle údajů uvedených v katastru nemovitostí,
 • údaj o současném způsobu užívání stavby,
 • údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,
 • údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření a požadovanou částku,
 • lhůta, v níž bude opatření provedeno,
 • je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:
  •  informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
  •  údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
   ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
  • informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
 •  kontaktní údaje žadatele, kterými jsou telefon a elektronická adresa nebo identifikace datové schránky,
 • identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 30.09.2022
Výše dotace:
Upřesněno v liště "Výše dotace".
Dotační orgán:
MF ČR

Máte zájem o dotaci?