Protipovodňová ochrana

Národní plán obnovy vyhlásil dne 18.03.2022 výzvu

Protipovodňová ochrana

 

která je zaměřena na podporu předprojektových a projektových dokumentací zaměřena na přípravu realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v regionech postihovaných suchem a významných vodních děl, určených zejména na ochranu před povodněmi.

  • Státní podniky Povodí
  • Lesy ČR
  • Obce

V rámci programu lze poskytnout podporu na:

  • projektovou dokumentaci, tzn. předprojektovou přípravu významných vodních děl, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo projektovou dokumentaci pro provádění staveb. Rovněž bude podpořena předprojektová příprava akcí na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18.04.2018č. 243 k Přípravě realizace vodních nádrží v regionech postihovaných sudech jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrhu jejich financování,
  • opatření a retencí , tzn. zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích a retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodí, výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží, úprava stávajících suchých poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou vody za podmínky zachování protipovodňové funkce nádrže příp. doprovodná opatření v rámci systémového řešení protipovodňových opatření,
  • opatření podél vodních toků, tzn. zvyšování průtočné kapacity koryt (např. formou jejich rozšíření) a jejich stabilizace včetně souvisejících objektů v korytech vodních toků a dalších objektů, výstavba ochranných hrází, příp. další doprovodná opatření v rámci systémového řešení protipovodňových opatření,
  • opatření související s realizací vodního díla Nové Heřminovy – tzn.  realizaci vyvolaných investic a staveb dle usnesení vlády České republiky ze dne 3.06.2019 č. 386 ke Zprávě o stavu přírody a realizace opatření ke snížen povodňových rizik a v povodí horního toku řeky Opavy, včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na přípravu a realizaci vyvolaných investic s taveb záměrem „Opatření na horní Opavě“.
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
Průběžně do roku 2023
Výše dotace:
70–95 % stavebních uznatelných nákladů
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?