Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Ministerstvo životního prostředí spouští výzvu 161. s prioritní osobou 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu se specifickým cílem 4.4

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Cílem výzvy je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu..

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající
 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně:
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
11. 03. 2022
Příjem výzev:
do 31.05.2022
Výše dotace:
Celková alokace je 30 000 000 Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?