Ochrana národně významných chráněných území

Ministerstvo životního prostředí spouští výzvu 161. s prioritní osobou 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu se specifickým cílem 4.1

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

 

Cílem výzvy je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající
 • Fyzické osoby – nepodnikající
 • Sběr informací a příprava podkladů pro implementaci soustavy Natura 2000.
 • Plánování péče o chráněná území NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000, tj. území národního významu.
 •  Zajištění péče o chráněná území národního významu (např. péče o bezlesí, lesní společenstva, vodní prvky, jeskyně, budování naučných stezek a návštěvnických středisek pro usměrňování návštěvnosti)
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
11. 03. 2022
Příjem výzev:
do 31.05.2022
Výše dotace:
Celková alokace je 230 000 000 Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?