Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pokračuje v poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích. Příspěvek na:

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

 

Je určen na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách SFDI  Vyposkytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/.

Oprávněný žadatel a následně příjemce může být:

 • obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část).

Akce mohou být zařazeny do následujících oblastí:

 1. opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (dále jen „Akce oblast I“),
 2. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy (dále jen „Akce oblast II.“)

 

Akce oblast I

příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

 • podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo
 • podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace Akcí:

  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek,
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce oblast I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

 

Akce oblast II

Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru

 • na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo
 • na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace akcí:

  • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky,
  • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
  • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek,
  • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,

Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:

  • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.),
  • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce.

V rámci investiční Akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru..

Akce oblasti II může obsahovat i větší počet samostatných úprav.

 • Příprava území (výjimkou je příprava území, které je součástí stavby ),
 • Demolice objektů (výjimku tvoří demolice stávajících chodníků, podkladních a obrusných vrstev stavbou dotčených pozemních komunikací do 0,5m od hrany navrhovaného chodníkového tělesa a rušení stávajících přechodů, odstranění a likvidace stromů v trase navrhovaného chodníkového tělesa. Dále také výjimku tvoří demolice objektů, které budou obnoveny a které budou následně uznatelné,
 • Veřejné osvětlení (výjimkou jsou položky pro nasvětlení/přisvětlení přechodů pro chodce a jejich adaptačních zón, které splňují požadavky dle TKP (viz výše) a nasvětlení středových dopravních ostrůvků na vjezdech do obcí,
 • Přeložky (výjimkou jsou přeložky inženýrských sítí vyvolané vlastní stavbou, které leží v trase předmětné stavby nebo ji kříží (přeložení rozvaděče, elektrického vedení, veřejného osvětlení – pouze demontáž, montáž a nezbytný materiál, dále přeložky plynovodu, hl. uzávěru plynu, vodovodu, sdělovacích kabelů, kanalizace atd.), a dále přeložky stávajícího dopravního značení,
  bezpečnostních prvků (zábradlí, svodidel apod.), jež jsou vyvolanými náklady Akce,
 • Dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady, včetně úprav k odvádění vody (výjimku tvoří kanalizační vpusti, šachty a přípojky sloužící k odvodu povrchových vod z pozemní komunikace (chodníku, přilehlé vozovky a přechodu pro chodce). Přípojkou se rozumí samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění dešťové vpusti nebo jiného odvodnění k zaústění do stokové sítě,
 • Čištění komunikací, příkopů a dalšího příslušenství, proplach kanalizace, úklid stavby
 • Zatrubnění stávajících příkopů (výjimku tvoří propustky, které jsou příslušenstvím komunikace, a dále nezbytné
  zatrubnění stávajících příkopů pod tělesem chodníku),
 • Mobiliář např. lavičky, odpadkové koše, osvětlení, informační tabule, čekárny autobusových zastávek (výjimku tvoří zábradlí a dopravně bezpečnostní sloupky či zábrany, informační tabule zvyšující bezpečnost dopravy),
 • Úpravy přilehlé komunikace (výjimkou jsou úpravy komunikace do 0,5m od hrany chodníkového tělesa a úpravy komunikace podél bezbariérových úprav nástupišť integrované dopravy, zastávek a zálivů),
 • Příjezdové a přístupové cesty k objektům, schodiště, rampy, sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti (výjimkou je připojení sousedních nemovitostí ke komunikaci přes chodníkové těleso, kdy je uznatelným nákladem považována úprava tohoto připojení v rozsahu délky vjezdu o stejné šířce jako chodník, obrubníky a případná hmatová úprava a výškové vyrovnání podkladních vrstev do 0,5 m od hrany chodníkového tělesa,
 • Vstupy do budov a jejich vnitřní bezbariérové úpravy (např. výtah, rampa atd.) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • Osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce, rozprostření ornice a založení trávníku (výjimku tvoří sejmutí ornice v trase chodníku, výškové vyrovnání a svahování, zatravňovací dlažby dopravně bezpečnostních ostrůvků a vstupních bran),
 • Ostatní konstrukce bez přímého vztahu k účelu Akce, pro kterou se finanční prostředky poskytují,
 • Izolace přilehlých budov a podezdívek oplocení (výjimku tvoří zejména izolace opěrných a zárubních zdí a izolace lávek a dále
  zejm. podkladové, separační, drenážní, stabilizační geotextilie),
 • Svislá a vodorovná dopravní značení pozemní komunikace, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti (výjimkou je demontáž dopravního značení v trase chodníku s jeho následnou montáží),
 • Parkoviště (výjimku tvoří parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené dle §67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že navazují na financovanou pěší trasu. Uznatelný náklad je poměrná finanční část z ceny parkoviště připadající na tato parkovací stání),
 • Oplocení včetně podezdívek (výjimkou je oplocení, které plní funkci bezpečnostního prvku a je příslušenstvím pozemní komunikace ve smyslu § 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 • Opěrné zdi (výjimku tvoří opěrné zdi, které slouží ke statickému zajištění stavby chodníku a bez kterých by stavba chodníku nemohla být realizována, případně zdi zárubní, zabezpečující terénní nerovnost umístěnou nad tělesem chodníku),
 • Náklady na zpracování veškeré projektové dokumentace,
 • Geodetické a geometrické práce (výjimkou jsou náklady na práce pro zaměření skutečného provedení stavby),
 • Vedlejší náklady a ostatní náklady, např. ztížené stavební podmínky, přirážky, provoz investora, stavební a autorský dozor, veškeré zkoušky atd. (výjimkou je zařízení staveniště, kompletační činnosti, dopravně inženýrská
  opatření včetně jejich projednání a zajištění, revize inženýrských sítí, příp. tlaková zkouška plynového a vodovodního potrubí po dokončení jejich přeložky v trase chodníku, ochrana inženýrských sítí v trase chodníku a kontrolní zkoušky hutnění),

Do ceny Akce, ze které se vychází při výpočtu výše limitního příspěvku, nelze zahrnout rozpočtovou rezervu.

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 11.02.2022
Výše dotace:
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?