Bezbariérové trasy

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy:

Bezbariérové trasy pro rok 2024

 

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Odstraňování bariér v budovách – Podpora je určena na tyto kategorie budov:

 • budovy veřejných institucí, jako jsou ústřední orgány státní správy, pracoviště Úřadu práce ČR, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, finanční a celní úřady, soudy, státní zastupitelství, služebny Policie ČR, budovy radnic (obecní a městské úřady) a krajské úřady,
 • budovy vzdělávacích, sportovních a kulturních zařízení,
 • budovy zařízení poskytující zdravotní a sociální služby a domy zvláštního určení,
 • budovy pošt

Oprávněný žadatel: Obce, města, kraje, resp. organizace zřizované obcemi, městy a kraji.

 

Zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby – Podpora je určena na:

 • kategorie budov zajišťujících dopravní služby zahrnuje budovy železničních stanic a autobusových nádraží určených pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou.

Oprávněný žadatel: Vlastníci (provozovatelé) budov železničních stanic a autobusových nádraží určených pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou.

 

Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy – Podpora je určena k:

 • zpřístupňování pěších tras a jejich napojení na dopravní systémy,
 • odstraňování bariér stavebního charakteru ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě – zejména odstraňování bariér na zastávkách a nástupištích,
 • vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • systémová opatření ve veřejné dopravě, zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů přístupných pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace.

Oprávněný žadatel: Dopravci provozující veřejnou dopravu nebo vlastníci infrastruktury související s veřejnou dopravou.

Před podáním záměru bezbariérové trasy na sekretariát VVOZP je doporučeno jej konzultovat v rámci vyhlášených konzultačních dnů na Úřadu vlády ČR a také se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Konzultace se uskuteční v následujících dnech:

 • 23. února 2023
 • 7. března 2023
 • 16. března 2023

Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Blanku Espinoza tel.: 224 002 718, e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz.

Aktuálnost dat si ověřte na webových stránkách vlády -> https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vyhlaseni-terminu-konzultaci-zameru-bezbarierovych-tras-v-ramci-narodniho-rozvojoveho-programu-mobility-pro-vsechny-pro-i–kolo-pro-rok-2024-202008/

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
06. 12. 2022
Příjem výzev:
do 14.04.2023
Výše dotace:
Financování Programu mobility je zajištěno Vládním plánem dle usnesení vlády České republiky ze 14. července 2014 č. 568.
Dotační orgán:
NRPM

Máte zájem o dotaci?