Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 1. výzvu pro podávání žádostí o dotaci programu:

Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

 

Výzva je zaměřena na tvorbu nových a obnovu stávajících tůní, mokřadů, malých nádrží, toků a niv. Z výzvy je možné financovat také založení a obnova veřejné sídelní zeleně.

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
 • Spolky, pobočné spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Vysoké školy
 • Školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 • Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy
 • Obchodní společnosti
 • Družstva
 • Újezdní úřady
 • Fyzické osoby podnikající
 • Fyzické osoby nepodnikající

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

 • Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
  • Vytváření a obnova tůní (mokřadů)
  • Malé vodní nádrže
  • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
 • Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
 • Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 12. 2022
Příjem výzev:
do 31.10.2023
Výše dotace:
Alokace na schválené projekty je 500 mil. Kč
Dotační orgán:
AOPK

Máte zájem o dotaci?

Napište nám